Grupla Programlama Yaklaşımının Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerince Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages:
3175-3190
Language:
Türkçe
Year-Number:
2020-Volume 15 Issue 5

Programlama eğitimi öğrenenlerin problem çözme, yaratıcılık ve mantıklı düşünme gibi üst bilişsel becerilerini geliştirdiği için uzun yıllardır üzerinde durulan bir konudur. Günümüzde, bilgisayar ortamında gerçekleştirilen programlama etkinliklerine olan ilgi tüm kesimlerce kabul gören bir durum haline gelmiştir. Bu durum, farklı programlama ara yüzlerinin geliştirilmesinin yanı sıra programlama öğretimi amaçlı yaklaşımların çeşitlenmesini beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilen programlama öğretiminin öğrenci ve öğretmen görüşlerince değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini, Bursa ilinde yer alan bir özel okulda öğrenim gören yirmi 6. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, 6.sınıf matematik dersi öğretim programında yer alan açılar konusu ele alınmış olup, ders öğretmenince teorik konu anlatımının ardından ilgili konulara ait etkinlikler grup çalışmaları halinde blok tabanlı programlama yoluyla gerçekleştirilmiştir. Programlama etkinliklerinin grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilmesini değerlendirmek adına, öğrenci ve ders öğretmeniyle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler nitel analiz yaklaşımı kapsamında sınıflandırılarak araştırmanın bulguları ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, programlama öğreniminin grup çalışmaları şeklinde eşli olarak gerçekleştirilmesi gerek öğrenci gerekse öğretmen görüşlerince olumlu olarak değerlendirildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, grupla programlamanın bilişsel, duyuşsal ve sosyal öğrenmeler üzerindeki katkısı öğrenci görüşlerince ortaya konulmuştur. Ortaya konan bu öğrenme ürünleri ders sürecinin yanısıra programlama becerileri üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Ders öğretmenince, programlama yaklaşımının öğrenmeler üzerindeki etkililiğini belirten ifadelerinin öne çıktığı belirlenmiştir.

Keywords


Today, it is seen that the interest in the programming process carried out in computer environment has come to the forefront. This situation leads to the development of different programming interfaces as well as a variety of approaches to programming teaching. In this study, it is aimed to evaluate the programming approach in the form of group studies within the framework of qualitative approach by students and teacher views. The sample of the study consists of twenty 6th grade students studying in a private school in the province of Bursa. The applications in the research process were carried out in the computer laboratory after the theoretical explanation of the subject by the instructor. The interviews were conducted with the students in order to evaluate the effectiveness of the practices carried out in the context of two hours and the data were classified as qualitatively as the findings of the research. As a result, the contribution of group programming activities on cognitive, affective and social learning was demonstrated by student views. It was revealed that group-based programming approach on makes the lesson effective and attractive. It was determined by the course teacher’ expressions that indicate the effectiveness of the programming approach on learning came to the fore.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,002
Number of downloads 732

Share

Turkish Studies-Educational Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.