2-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Öfke Düzeyi ile Çocuk Yetiştirme Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author:

Number of pages:
2309-2331
Year-Number:
2020-Volume 15 Issue 5

Mutluluk ve üzüntü gibi öfke de o duyguyu yaşatan bireye karşı sergilenen sözel ya da sözel olmayan dışa vurum tarzları arasında yer almaktadır. Öfke, gereğinden fazla yaşandığında ve kendini saldırgan tavırlarla gösterdiğinde pek çok problemin ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Öfke, insanların her birinde farklı şekillerde kendini gösteren bir duygudur. Bunlar içe vurum, dışa vurum ve öfke kontrolü biçiminde ifade edilmektedir. Öfke, dozunda ve kısa süreli ve dozunda olursa son derece faydalı bir duygudur. Ancak öfke sürekli ve şiddetli olduğunda yıkıcı bir duyguya dönüşmektedir. Dolayısıyla öfkeye yol açan faktörlerin bilinmesi ve öfkenin ifade edilme şekli son derece önemlidir. Öfkenin ifade edilme şeklini etkileyen faktörler arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum ve kültür yer almaktadır. Aile içinde ortaya çıkan öfke ise aile fertlerinin tamamı üzerinde negatif sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2-6 yaş arası çocuğu olan annelerin öfke düzeyi ile çocuk yetiştirme tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul'da ikamet eden 112 katılımcı ile anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan araştırmada veri toplama aracı olarak Öfke Belirtileri Ölçeği, Ebeveyn Tutum Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği toplamda 122 ifadeden oluşan likert tipi anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırma grubunu oluşturan annelerin, öfke belirtileri düzeyi ile aşırı koruyucu tutum ve depresyon düzeyi arasında; ciddiye alınmama düzeyi ile haksızlığa uğrama ve eleştirilme düzeyleri arasında; haksızlığa uğrama düzeyi ile eleştirilme düzeyleri arasında, eleştirilme düzeyi ile izin verici tutum düzeyleri arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Keywords


Anger, just like happiness and sadness, is among the verbal or non-verbal expression styles exhibited against the individual who causes that emotion. Anger can lead to many problems when it is experienced more than necessary and manifests itself with aggressive attitudes. Anger is a feeling that manifests itself in different ways in each person. These are expressed in the form of inward expression, expression and anger control. Anger is a very beneficial feeling if it is in appropriate dosage and is short-term. However, when anger is constant and violent, it turns into a devastating feeling. Therefore, it is extremely important to know the factors that cause anger and how anger is expressed. Factors affecting how anger is expressed include age, gender, education level, marital status, and culture. Anger within the family has negative consequences for all family members. The objective of this study is to investigate the relationship between the anger level of mothers who have children between the ages of 2-6 and their attitude towards child rearing. In accordance with this purpose, a questionnaire was conducted with 112 participants residing in Istanbul. As a result of the research, a positive relationship was observed between the anger symptoms level and the overprotective attitude and depression levels; the level of not being taken seriously and the levels of injustice and criticism; and the level of injustice and the levels of criticism of the mothers forming the research group.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 301
Number of downloads 158

Share

Journal of Turkish Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.