Örgütsel Bağlılık: Kavramsal Çerçevesi ve Eğitim Örgütleri Açısından Etkileri

Author:

Number of pages:
55-76
Year-Number:
2017-Volume 12 Issue 6

Örgütlerin varlıklarını devam ettirmeleri, hedeflerine ulaşmaları ve başarılı olabilmelerinde çalışanların performansı kritik rol oynamaktadır. Çalışanların performansı da büyük oranda kurumlarına olan tutumları çerçevesinde şekillenmektedir. Bu noktada örgütsel bağlılık kavramının önemi ve gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanlar, kurumlarıyla özdeşleşmekte, kurumlarının hedef, norm ve değerlerini içselleştirmekte ve kendilerini kurumda kalıcı olarak görebilmektedirler. Bundan dolayıdır ki yarım asırdan fazla bir süredir örgütsel bağlılık kavramı özellikle yönetim bilimlerinin temel konularından biri olmuştur. Kurumların verimli ve başarılı olabilmeleri adına örgütsel bağlılık kavramı ve ilişkili oldukları değişkenlerle ilgili pek çok araştırma yapılmış ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. Benzer şekilde otuz yılı aşkın bir süredir konu eğitim örgütlerinde de tartışılmaya başlanmış ve konuyla ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Eğitim örgütlerinde istenilen sonuçların elde edilmesi ve beklenen çıktılara ulaşılabilmesi adına örgütsel bağlılığın çok kritik bir rol üstlendiği araştırmalar neticesinde ortaya konulmuştur. Örgütsel bağlılığı yüksek olan okul yöneticileri ve öğretmenlerin, sağlıklı ve verimli bir eğitim-öğretim ortamının oluşmasında, sürdürülebilir başarının elde edilmesinde, akademik ve kişisel gelişimi istenilen seviyede olan, kendisiyle barışık ve özgüveni yüksek öğrencilerin yetiştirilmesinde çok önemli rollerinin bulunduğu açık şekilde ortaya konulmuştur. Böylesine önemli bir kavram olan örgütsel bağlılığın kazanılması zor ve uzun süren bir çabayı gerektirmekte, kaybedilmesi ise kolay ve hızlı olabilmektedir. Bu tespitlerden hareketle bu makalenin amacı; örgütsel bağlılığın kavramsal çerçevesini sunmak; yapısı ve alt boyutları hakkında bilgi vermek, kişisel ve örgütsel açıdan etkilerini belirtmek, eğitim örgütleri açısından bazı çıkarım ve önerilerde bulunmaktır.

Keywords


Employees' performance plays a critical role for organizations to be able to continue their existence, to achieve their goals and to succeed. The performance of employees is largely shaped by their attitudes towards their institutions. The importance and necessity of the concept of organizational commitment appear at this point. Employees with high organizational commitment are identified with their institutions, internalize the goals, norms and values of their institutions and may consider themselves permanent in the institution. Therefore, the concept of organizational commitment has been one of the main issues of management sciences for more than half a century. Many researches have been carried out on the concept of organizational commitment and the related variables for institutions to be productive and successful, and significant results have been achieved. Similarly, this issue has also begun to be discussed in educational organizations for more than thirty years, and many studies on the subject have been carried out. As a result of the studies, it has been suggested that organizational commitment plays a very critical role to get the desired results and reach the expected outcomes in educational organizations. It has been clearly demonstrated that school administrators and teachers with high organizational commitment have very important roles in the formation of a healthy and productive education and training environment, in achieving sustainable success and in training of students with high self-confidence and peace whose academic and personal developments are at the desired level. The acquisition of such an important concept of organizational commitment requires a hard and long effort, and the loss of it can be easy and fast. Based on these determinations, the purpose of this article is to present the conceptual framework of organizational commitment, to provide information about its structure and sub-dimensions, to indicate its personal and organizational effects and to make some inferences and suggestions in terms of educational organizations.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 426
Number of downloads 204

Share

Journal of Turkish Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.