Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çevrimiçi Haritaların Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

Author:

Number of pages:
1621-1636
Language:
Year-Number:
2015-Volume 10 Issue 11

Çevrimiçi harita kavramı, dünya yörüngesinde bulunan gözlem uydularının elde ettiği görsel ve dijital verilerin yazılım firmalarının hazırladığı web sayfaları aracılığıyla bizlere ulaştırıldığı, basılı haritalara nispeten daha güncel içeriğe sahip olan ve bu içeriğin iki boyutlu ya da üç boyutlu olarak sunulabildiği elektronik haritalar olarak tanımlanabilir. Bu haritalar, haritayı hazırlayan yazılım firmalarının izin verdiği ölçüde yapılandırılabilir ve harita üzerine işaretlemeler, açıklamalar, resimler, videolar ve çizimler eklenerek kullanım amacına göre zenginleştirilebilir. Bu çerçevede, çevrimiçi haritalar sağladıkları bu avantajlar sayesinde Sosyal Bilgiler dersinde etkin bir şekilde kullanılabilecek materyallerdir. Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretimine yönelik olarak, web sayfası formunda, yapılandırılmış olan çevrimiçi haritaların öğrencilerin akademik başarılarına ne derece katkı sağlayacağı araştırılmıştır. Araştırmaya, Sivas ili Merkez İlçesi’nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda öğrenim gören 60 6. sınıf öğrencisi ile Amasya ili Merkez İlçesi’nde bulunan Fatih Ortaokulunda öğrenim gören 50 6. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 110 öğrenci katılmıştır. Her iki ortaokulda da gruplardan biri deney diğeri ise kontrol grubu olarak belirlenmiş ve gruplar yansız (seçkisiz) örnekleme yöntemlerinden basit yansız (seçkisiz – random) örnekleme şekilde atanmıştır. Uygulama için deney ve kontrol grupları belirlenirken sınıfların mevcudu, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve öğrenim durumları dikkate alınmıştır. Deney ve kontrol gruplarının denkliğini sağlamak için her iki gruba da öntest verilmiştir. Grupların öntest puanları ortalamaları arasındaki fark “t” testi ile test edilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin analizinde SPSS 18.0 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler tekrarlı ölçümler için çift yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklemler için t testi aracılığıyla çözümlenmiş ve verilerin anlamlı olup olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularından hareketle, Sosyal Bilgiler öğretiminde çevrimiçi haritaların kullanımının akademik başarıyı arttırdığı söylenebilir. Araştırmadan elde edilen sonuca bağlı olarak Sosyal Bilgiler öğretiminde çevrimiçi haritaların kullanılmasının faydalı olacağı, Sosyal Bilgiler öğretmen adayları ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin çevrimiçi haritaların kullanımı ve yapılandırılması konularında bilgilendirilmeleri gerektiği ve Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde çevrimiçi haritaların farklı konularda kullanımına ve öğretim sürecine katkılarına ilişkin farklı araştırmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Keywords


Introduction The use of digital maps has increased especially in the last twenty years. Digital maps are being used in history, biology, natural history, social sciences and medical epidemiology as well as geography and geography-related subjects. Besides, they provide convenience to i

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,029
Number of downloads 561

Share

Journal of Turkish Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.