Çokkültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi

Author:

Number of pages:
781-802
Language:
Year-Number:
2015-Volume 10 Issue 7

Bu çalışmada psikolojik danışmanların çokkültürlü psikolojik danışma yeterlikleri algılarını ölçebilecek bir ölçek geliştirilmiş ve ölçeğin geçerlik ve güvenilirliği araştırılmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde madde havuzunu oluşturmak amacıyla ilgili alanyazın ile yurt dışındaki benzer ölçme araçları taranmış, odak grup çalışması yapılmış tır. Madde havuzundaki maddelere uzman görüşü ile son şekli verilmiş ve 62 maddeden oluşan ölçek formu ile 332 psikolojik danışmandan veri toplanmıştır. Elde edilen veriler açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Tüm analizler sonucunca ÇPDYÖ için 11 maddeden oluşan beceri, 9 maddeden oluşan farkındalık ve 6 maddeden oluşan bilgi alt boyutları şeklinde 3 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Aynı veri seti ile birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, gerçekleştirilen bazı modifikasyonlarla üç faktörlü yapı doğrulanmış, yapıya ilişkin uyum indekslerinin iyi uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür (X2/sd: 2.51; RMSEA: .07; NFI: .92; NNFI: .95; CFI: .95; IFI: .95; GFI: .85; AGFI: .83; SRMR: .06). Gerçekleştirilen ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizinde ise üç faktörün çokkültürlü yeterlik olarak isimlendirilen üst faktörde birleştiği gözlenmiştir. Sonuç olarak Çokkültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri Ölçeğinin, psikolojik danışmanların çokkültürlü psikolojik danışma yeterliklerini değerlendirme de geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu düşünülmektedir.

Keywords


In this study, a scale was developed to measure the multicultural counseling competencies of counselors, and the related reliability and validity studies were conducted. In the scale development process, first, the item pool was formed in line with the related literature, other similar measurement tools and a focus group study. The items in the item pool were finalized according to expert opinions, and the scale which consist of 62 items was applied to 332 counselors to collect the research data. The data was analyzed with exploratory factor analysis. The factors obtained after analysis were names as skills (11 items), awareness (9 items), and knowledge (6 items). A first-order confirmatory factor analysis was carried out with the same data set, and after some modifications the three-factor model structure was confirmed, and it was observed that it has good fit indicates (X2/sd: 2.51; RMSEA: .07; NFI: .92; NNFI: .95; CFI: .95; IFI: .95; GFI: .85; AGFI: .83; SRMR: .06). In the second order confirmatory analysis, the three-factor construct was found to merge with an upper-construct. As a result, it is thought that the Multicultural Psychological Consulting Competencies Scale is a valid and reliable tool to be used for assessing multicultural competencies of counselors.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 977
Number of downloads 666

Share

Journal of Turkish Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.