Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler, Kullanım Özellikleri ve Eleştiriler

Author:

Number of pages:
297-318
Language:
Year-Number:
2013-Volume 8 Issue 9

Yabancı dil öğretiminin tarihi boyunca dilin nasıl öğretileceği daima tartışma konusu olmuştur. Bu sebeple süreç boyunca birçok farklı yöntem geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Dil öğretiminde yöntem, öğrenciyi eğitimin amaçlarına en çabuk ve en güvenilir olarak ulaştıracak olan bir öğretim unsurudur. Yabancı dil öğretiminde kullanılagelen yöntemler, genel itibariyle, kullanılmakta olan bir yöntemin eksikliklerini veya yetersiz kaldığı noktaları kapatmak amacıyla ortaya çıkmış, bu çabalar yabancı dilin daha iyi öğretimine katkı sağladığı gibi, bu alana alternatif yöntemler kazandırmıştır. Fakat günümüzde varılan noktada mükemmeliyete ulaşmış bir yöntemin varlığından söz edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Yabancı dil öğretiminde var olan yöntemlerin çeşitliliği, dil öğretiminde han¬gi yöntemlerin daha etkili olduğu sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu yöntemleri öğretim sürecinde etkin bir biçimde uygulayabilmek için yöntemlerin temel prensiplerini, sınırlarını, özelliklerini ve eksik yönlerini bilmek gerekir. Yabancı dil öğretim yöntemlerinin geliştirildiği yerler yurtdışında olduğu ve yöntemler hakkındaki bilgiler yabancı kaynaklardan edinildiği için, çevirilerin ve ikincil/üçüncül kaynakların kullanımı zorunlu olmaktadır. Ayrıca yalnızca yöntemlerin uygulama ortamlarında gözlemle edinilebilecek bilgiler de Türkçe kaynaklarda yeterli derecede bulunmamaktadır. Çalışmanın odaklandığı husus olan “yöntemlerin temel ilke ve kullanım özellikleri” hakkında yabancı dil öğretim yöntemleri ile ilgili Türkçe olarak yayınlanmış çeşitli kaynaklarda farklı, eksik ya da diğer kaynaklarla uyuşmayan bilgilere rastlanmaktadır. Bu çalışmada bilgilerin incelenerek ilgili başlıklardaki uyuşmazlıkların, eksikliklerin ve farklılıkların belirlenip giderilmesi ve bilgilerin bir çalışma altında toplanması amaçlanmıştır.

Keywords


Throughout the history of foreign language teaching, it has been always debating how to teach a foreign language. Therefore several different methods were developed and used.In order to carry out these methods effectively in teaching process. In language teaching method is a teaching element which lets students have aims of education reliably and quickly. These methods have been developed to make up other methods’ deficiencies or inadequacies that in use. However, it is frankly understood that there is no perfect method. It is necessary to know about basic principles, boundaries, features and imperfections of the methods. Because of the places where these methods were improved are abroad and knowledge related to the methods is obtained from foreign language sources, it is unavoidable to use second/third references. Besides, the knowledge which can be only acquired in execution environment of methods doesn’t exist adequately in published sources in Turkish language. In these sources, different, less or conflictive information exist related to the focused point of this study “basic principles and usage features of methods”. In this study, it is aimed to detect conflicts, deficiencies and differences on concerned topics and make them up, later on to gather that knowledge under the same study.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,988
Number of downloads 979

Share

Journal of Turkish Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.