Bilmecelerin Dil-Düşünme Bağlamında Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Author:

Number of pages:
891-899
Language:
Year-Number:
2013-Volume 8 Issue 1

Özet Bilmeceler, sade görünümleri, derin arka planları ve sanatlı söyleyişleri ile eğlenceli halk edebiyatı ürünleri olup yüzyıllar boyu, biriktirmiş olduğu kültürel ögeleri günümüze taşıma gibi manevi değere sahiptir. Gündelik hayatta bilmeceler, eski popülerliğini kaybetmiştir. Yaşam koşullarının farklılaşması, sosyal ortamların niteliğini değişmesi, bireyselleşme ve benzer sebepler, insanların ihtiyaçları ve anlayışlarında olduğu gibi ilgi ve zevklerini de değiştirdiği için bu durum normal karşılanabilir. Akademik anlamda, bilmeceler ile ilgili çalışmalar halkbilim sahasında sınırlı kalmıştır. Bu sahada yapılmış olan değerli çalışmalar ise eğitim-öğretim boyutunda yeteri kadar değerlendirilmemiştir. Eğitim öğretim alanında da bilmecelere yeteri kadar yer verilmediği görülmektedir. Oysa bilmeceler, dil ve kavram öğretiminde, bunlarla yakından ilişkili olan düşünme öğretiminde de başarı sağlamada araç olarak kullanılabilecek zenginlik ve derinlik özelliğine sahiptir. Eğitim-öğretim sürecinde, bilmecelerin en önemli katkısı, anadili eğitiminde görülür. Kavram öğretiminde ve kelime hazinesini zenginleştirmede bilmeceler yardımcı araç olarak görülebilir. Bilmecede cevabı arama süreci dinamiktir; birey, zihninden geçen tüm kavramları soruda belirtilen özellikleri ile karşılaştırır. Açık bir ifadeyle bilmeceler üst düzey düşünme becerilerinden olan yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri ile ilişkilidir. Bilmecelerin eğitsel ve düşünsel bağlamda değerinin farkına varılmalı ve diğer edebi türler gibi eğitim ortamlarına dahil edilmelidir. Bu çalışmada, bilmece türünün eğitim-öğretimde etkili bir araç, zengin bir uyaran olarak yeri ve önemi belirlenmiş ve açıklanmıştır.

Keywords


Abstract Riddles, the entertaining works of folk literature with simple appearances (structures), deep backgrounds and artistic expressions, also have the moral value of carrying the centuries of accumulated cultural traces into today. In daily life, riddle has lost its old popularity. This is quite normal. Because changes in life conditions, variations in the quality of social environments, i

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,633
Number of downloads 452

Share

Journal of Turkish Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.