Milliyetçilik Çağında Prizren İttihat Cemiyeti

Author:

Number of pages:
2462-2491
Language:
Year-Number:
2009-Volume 4 Issue 8

XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda başlayıp hız kazanan milliyetçilik ve modernleşme; doğu-batı arasında bütünsel nitelikte çatlamalara yol açmış, ayrımlar zamanla büsbütün derinleşmiştir. Bu yüzyıllarda başlayan huzursuzluk II. Dünya Savaşı’na kadar devam etmiştir. 1878 Berlin Kongresi sonrası kurulan Prizren İttihat Cemiyeti ise milliyetçilik damarından beslenerek Arnavut coğrafyasında müstakil bir devlet kurmaya niyetlendi. Cemiyet, ilk kuruluş amacından saparak Arnavut milliyetçiliğinin lokomotifi haline geldikten sonra Arnavutlar arasında güç kazanmıştır. Hâlbuki başlangıçta Cemiyet’in milliyetçi bir hareket noktasında yola çıkmadığı aksine Osmanlı Devleti’nden ayrılmak gibi bir niyetle kurulmadığı bilinmektedir. Fikir belirsizliği ve uyumsuzluğa rağmen cemiyet, Arnavut milli uyanışını başlatmış ve 1913 tarihinde Osmanlı Devleti’nden koparak müstakil bir devlet haline gelecek olan Arnavutluk Devleti’ne zemin hazırlamıştır. Bu dönemde İngiltere, Rusya, Avusturya-Macaristan ve İtalya gibi büyük devletler olayları yakından takip etmek için Prizren’de konsolosluklar bile açmışlardır.

Keywords


On XVIII and XIX Centuries, modernization and nationalism had started in spreading with acceleration and had caused holistic nature with the cracks and distinctions between the east-west, also this situation over time had become downright deep. The unrest that started in this century, continued until World War II. Founded after the 1878 Berlin Congress, Prizren Union Society had intended to establish an independent state by being feed up with nationalism, in Albanian geography. Prizren Union Society, by discarding itself from the first decision of the society foundation, had gained power after became the locomotive of nationalism among the Albanians. However, as it was known at the beginning Prizren Union Society was not in the mood of establishing a free state, also even they didn’t want to part from Ottoman Empire. Despite the uncertainty and incapability on society ideas, Prizren Union Society could achieve to start Albanian national awakening and further more, had prepared the ground for Albanian’s separation from Ottoman Empire as being a free state at 1913. During this period, Britain, Russia, Austria-Hungary and Italy, such a large states, had even opened consulates in Prizren to follow the events closely.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,025
Number of downloads 518

Share

Journal of Turkish Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.