Asimetrik bilgi çerçevesinde hane halkı harcamaları ve güven indekslerinin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: ithalat ve ihracat perspektifinden bakış


Uluslararası ticaret her geçen gün önemi artan, ülkelerin iç ekonomik göstergeleri üzerinde de önemli etkilere sahip olan bir olgudur. Günümüzde ticaretin giderek daha küresel bir yapıya dönüştüğü düşünüldüğünde, uluslararası ticaretin makroekonomik göstergeler ile olan ilişkisinin, asimetrik bilgi çerçevesinde incelenmesinde yarar vardır. Literatürde her ne kadar uluslararası ticaret ve asimetrik bilgi teorisi pek çok araştırmaya konu olsa da, uluslararası ticareti asimetrik bilgi çerçevesinde ele alan yeterli çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmada, hane halkı harcamaları ile güven indekslerinin uluslararası ticaret üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri seti olarak Dünya Bankasının 2018 Yılı Türkiye uluslararası ticaret veri seti ile Merkez Bankasından alınan güven indeksleri arasındaki ilişki ithalat ve ihracat perspektifinden incelenmiştir. Araştırma verilerinin birim kök ve eş bütünleşme testleri yapılmış, ardından ilişkisel tarama ve nedensellik testleri yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre uluslararası ticaret verileri bağlamında ithalat ve ihracat verileri, ülke içerisindeki ekonomiyi düzenleme ve likidite sağlama bakımından hane halkı harcamalarını doğrudan etkilemektedir. Ancak güven indeksi için aynı durum söz konusu değildir. hem ithalat verileri, hem de ihracat verileri güven indeksini etkilememektedir. Bu çerçevede uluslararası ticarette özellikle ithalat verilerinin, hane halkı harcamalarını olumlu yönde ve dolaylı olarak etkiledikleri ifade edilebilir.


Keywords


asimetrik bilgi, uluslararası ticaret, güven indeksi, hane halkı harcamaları

Author: Işıl TELLALBAŞI MENGÜÇ
Number of pages: 1045-1056
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23302
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.