Makale Yazım Kuralları


Yazarların Etik Sorumlulukları

Dergimize çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma dergiye gönderilemez.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez. bk. EASE Ethics Checklist for Authors

 

Dergimizin Yayım İlkeleri ve Makale Yazım Kuralları

 • Dergimiz “Amaç ve Kapsam” sayfasında ayrıntılı olarak belirtilen tür ve konularda akademik çalışmaları yayımlar.
 • Dergimizin yayın periyodu, “Dergi Hakkında” sayfasında belirtilmiştir.
 • Makaleler; makale dilinde başlık / İngilizce başlık, öz/abstract (en az 200 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), yapılandırılmış İngilizce özet (en az 750 kelime) ve APA sistemine uygun olarak hazırlanan kaynakça içermelidir.
 • Dergimizin amacı, araştırmacıların bulgularını paylaşabilecekleri ve yayabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır.
 • Dergimiz araştırma makalesi, derleme, teorik makale, görüş makalesi, öğretim uygulaması, çeviri, toplantı özeti, kitap incelemesi, yasa incelemesi, karar incelemesi, film incelemesi ve konferans bildirisi türlerindeki çalışmaları yayımlar.
 • Yayımlanan yazıların ilmî, fikrî ve edebî sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Dergimizde gönderilen yazılarda düzeltme yapma, yazıları yayımlama ya da yayımlamama hakkına sahiptir.
 • Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Diğer dilllerde kaleme alınan çalışmalar da Yayın Kurulu kararı ile yayımlanabilir.
 • Gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış veya başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergi yalnızca web üzerinden başvuru alır: https://turkishstudies.net/appliedsciences
 • Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- makale işleme ücreti talep edilir (485 TL / 60 USD).
 • Dergimiz, çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanır. Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Hakem listesi her yılın sonunda web sayfasında yayımlanır.
 • Makalelere DOI numarası atanmaktadır. Dergimiz yayın grubu Turkish Studies, Türkiye’de ilk defa makalelere DOI numarası atayan dergidir.
 • Dergimiz açık erişimlidir (CC BY-NC).
 • Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences yayınlanmış tüm materyaller üzerinde telif hakkı kazanacaktır. Yazarlar, yayınladıkları materyalleri daha sonra başka bir yerde (academia.edu; DSpace vb.) dergimize atıf yaparak cilt/sayı ve sayfa belirterek çoğaltabilirler. Yayınlanmış materyali çoğaltmak isteyen üçüncü taraflar, izin için dergi editörlüğüne başvurumalıdır.
 • Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta yüklenmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
  • Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
  • Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
  • Sol Kenar Boşluk: 3 cm
  • Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
  • Yazı Tipi: Times News Roman
  • Yazı Tipi Stili: Normal
  • Boyutu (Normal Metin): 11
  • Boyutu (Dipnot Metni): 9
  • Tablo-Grafik: 10
  • Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, Sonra 0 nk (Tablo ve grafiklerde önce ve sonra 0 nk)
  • Satır Aralığı: Tek (1)
  • Özel bir yazı tipi kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de yazıyla birlikte gönderilmelidir.
  • Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
  • Makale içerisindeki başlıklar koyu, her bir kelimesinin sadece ilk harfi büyük ve paragraf girintisi ile aynı hizada olmalıdır. Bunun dışında hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.
  • İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
  • Makalenizi burada yer alan şablon dosyasını indirerek şablon içerisinde ve açıklamalara uygun olarak yükleyiniz. Aksi taktirde makalenizin süreci başlatılmaz. Makale yazarına iade edilir: Şablon Dosyası
 • Makalede atıf sistemi olarak APA 7 kullanılmalıdır. Makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır.

 

Makale Yazım Kriterleri

Başlık: Başka alanların uzmanları için kesin ve anlaşılır olmalı ve makalenin içeriğini yansıtmalıdır.

 

Yazar Listesi: Yazarlar en çok katkı bulanana göre listelenmelidir. Yazar isimlerinin sıralaması yazının gönderiminden önce belirlenmelidir. Gönderimden sonra oluşacak her türlü değişiklik diğer tüm yazarların onayı alınarak ve dergi editörüne bilgi verilerek yapılmalıdır. Yazar isimleri bağlı bulundukları kurum adları (çalışma esnasındaki) ve o anki iletişim adresleri ile takviye edilmelidir. Tüm yazarların e-posta adresleri editörlük ofisine verilerek son versiyonun onayının alımı kolaylaştırılabilir, böylece kolaylıkla iletişime geçilir.

 

Öz: Kısaca bu çalışmayı neden yürüttüğünüzü açıklayınız (BACKGROUND), hangi sorulara cevap vermeyi amaçladınız (OBJECTIVES), araştırmayı nasıl gerçekleştirdiniz (METHODS), ne buldunuz (RESULTS: ana veri, ilişkiler), ve yorumunuz ile bulgularınızın ana sonuçları (CONCLUSIONS). Öz, çoğu okuyucu için araştırmanız hakkındaki ana bilgi kaynağı olacağı için, makalenin içeriğini yansıtmalı. Makaleniz için çevirim-içi taramada sonuçlarınızla ilgili (birçok veritabanı sadece başlık ve öz içerir) anahtar kelimeleri kullanmalıdır. Öz içinde tek başına da yayınlanabileceği için tablo ve şekillere gönderme yapmayınız. Kaynakça da aynı şekilde çok gerekmedikçe (veriyorsanız da köşeli parantez içinde yazar, başlık, yıl gibi detaylı bilgi verilmelidir) öz içinde yer almamalıdır. Özde yer alan tüm bilgilerin ayrıca makalenin içinde de yer aldığından mutlaka emin olunuz. Derginin öz uzunluğu, kaynak gösterme stilleri gibi makale yazmada yazara koyduğu kurallarla uyumluluğa dikkat edin.

 

Anahtar Kelimeler: Bütün ilgili bilimsel terimleri veya sadece başlıkta eksik olan anahtar kelimeleri (eğer editörlerce isteniyorsa) ekle. Anahtar kelimeler spesifik olmalıdır.

 

Giriş: Bu araştırmayı yürütmek neden gerekliydi ve hangi spesifik soruları ve araştırma hedeflerini yanıtladığınız açıklanmalıdır. Daha genel olan başlıklardan başlayarak aşamalı olarak araştırma sorularınıza odaklanın.

 

Yöntem: Detaylı bir şekilde çalışma nasıl yürütüldü betimleyin (örn. çalışma alanı, veri toplama, kriterler, analiz edilen malzemenin menşei, denek boyutu, ölçüm sayısı, katılımcıların yaş ve cinsiyetleri, ekipman, veri analizi, istatistik testleri ve kullanılan yazılımlar).

 

Tartışma: Bu kısım istatistiksel sonuçlar dahil olmak üzere yeni sonuçların sunulacağı yer değidir. Araştırma sorularınızı yanıtlayınız (giriş kısmının sonunda verilen) ve ana sonuçlarınızı yayınlanmış verilerle olabildiğince objektif olarak karşılaştırın. Onların eksikliklerini tartışırken kendi ana bulgularınızın altını çizin. Eğer çalışmanız bir cinsiyete ait kişileri içeriyor ise, bulgularınızın her iki cinsiyete de etkilerinin geçerliliğini ve genellemeyi tartışınız. Sizin bakış açınıza aykırı herhangi bir bulguyu dikkate alın. Fikrinizi desteklemek için sadece kanıta dayalı yöntemler kullanın. Tartışma sonunda ya da ayrı bir bölümde ana sonuçlarınızı ve çalışmanızın pratikteki anlamını vurgulayın.

Sonuç: Çalışmanızın yeni sonuçlarını sunun (genellikle daha önce yayınlanmış veri bu bölümde yer almamalıdır). Metinde tüm tablo ve şekiller makalenin içinde verilmeli ve veriliş sırasına göre numaralandırılmalıdır. İstatistikî analizin uygunluğundan emin olunuz. İnsanlara, hayvanlara, veya insanlar ya da hayvanlardan kaynaklanan herhangi bir materyale ait veriler cinsiyete göre ayrıştırılmalıdır. Veri üretmeyin ya da veriyi çarpıtmayın. Ve önemli verileri dışarıda bırakmayın. Benzer şekilde okuyucuları yanıltabilecek tarzda resimlerle oynamayın. Bu tür veri tahrifatları bilimsel sahtekarlık oluşturabilir.

 

Destek ve Teşekkür: İkinci yazar olarak adlandırılamayacak ama araştırmaya katkıda bulunmuş tüm kişileri sıralayın ve fon sağlayan kaynaklara önerilen biçimde teşekkür edin: “This work was supported by the Research Council [grant number xxxx]”. Eğer böyle bir fon yoksa şu cümleyi kullanınız: “This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.” Uygunsa tüm diğer ilişki uyumsuzluklarını gösterin. Örnek: üretici ile ya da sunulan yayınla ilgisi olan organizasyonla olan finansal ve kişisel Eğer daha önce yayınlanmış malzemeleri (örn. şekiller) tekrar kullanıyorsanız, telif hakkı sahibinden izin isteyiniz ve kendisini alt yazıda ya da Teşekkürler kısmında belirtin. Eğer bir dil uzmanından yardım aldıysanız (örn. yazar editor ya da çevirmen), istatistikçi, veri toplayıcısı vb., şeffaflık adına bu kişilere de yardımları için teşekkür etmeniz gereklidir, yalnız makalenin son versiyonundan sorumlu olmadıklarını da belirtiniz.

 

Katkı Oranı Beyanı: Çalışmadaki her bir yazarın makalenin hazırlanmasında, geliştirilmesinde ve yayınlanmasında yaptığı katkı/katkılar makalede "Yazarların Katkıları" başlığı altında belirtmelidir.

 

Çıkar Çatışması:  Makalenin yazar/yazarları, çalışma kapsamında herhangi bir kişisel ve finansal çıkar çatışması olmadığını makalede "Çıkar Çatışması" başlığı altında bildirmek zorundadır.

 

Etik Kurul: Etik kurul izini alınmasının gerekip gerekmediği makalede "Etik Kurul" başlığı altında belirtilmelidir (Etik kurul izni gerektiren çalışmalar hakkında detaylı bilgiye web sitemizdeki Araştırma ve Yazım Etiği sayfasından ulaşabilirsiniz). Eğer çalışmanız için etik kurul izni alınması gerekli ise iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı çalışmada açıkça sunulmalıdır. Eğer çalışmanız için etik kurul onayı almanız gerekmiyorsa çalışmanız için etik kurul iznine gerek olmadığını belirtmeniz gerekmektedir.

 

Kaynakça: Başka yayınlardan çektiğiniz tüm önemli bilgilerin kaynağını belirttiğinizden emin olun. Kaynakçada tüm bu kaynağın kütüphane ya da İnternette bulunabilmesi için gerekli tüm veriye yer verin. İngilizce dışındaki dillerdeki yayınlar için orijinal başlığı (Gerekiyorsa İngilizceye göre transkribe ederek), eğer mümkünse devamında ise köşeli parantez içinde İngilizce tercümesini verin. Erişilemeyecek, zorlama ve konu dışı kaynaklara atıf vermeyin. Uygun olan her durumda inceleme yazıları yerine birincil araştırma makalelerini kaynak gösteriniz. Yayınlanmamış verilere kaynakçada yer vermeyin – belirtmeniz şartsa kaynağı makalenin içinde tanımlayın ve verinin üreticisinden atıf vermek üzere izin isteyin.

 

Bilimsel İçerik

 • Orijinal olarak ortaya koyduğunuz kendi bilgi ve fikirlerinizi açık bir biçimde başka yazarlarınkinden ve önceden kendinizin yapmış olduğu başka çalışmalarınızdan ayırın -- bunlar gerekli olduğu yerde referans olarak gösterilmelidir. Tercihen başka kaynaklardan alınan metni özetleyin ya da yorumlayın. Bu ayrıca çeviriler içinde geçerlidir. Metni kelimesi kelimesine aldığınızda (örn. tüm cümle veya uzun bir metin), tırnak işareti içine alın. Aksi takdirde, intihal suçunu ya da “kendi eserinden çalma suçunu” işlemiş olursunuz (bk. COPE flowcharts)
 • Metinde ilk kullandığınız yerde bilinmeyen ya da anlaşılmayan her bilimsel terimi tanımlayın. Makaleye karşı ilgi duyan okuyuculara aramaları sırasında yardımcı olmak için, terimin varsa eşanlamlıları sıralanabilir. Ancak, metnin geri kalan kısmında karışıklığın söz konusu olmaması için eşanlamlı terimlerin sadece birini kullanın.
 • Okuyucuyu ne demek istediğiniz hakkında tahmin yürütmek zorunda bırakmamak için, zor anlaşılır ifadelerden kaçının.
 • Oranlardan söz ederken %100’le ne kastettiğinizi açık bir biçimde belirtin. Korelasyon, ilişki v.s.’den söz ederken, hangi değerlerin hangi değerlerle kıyaslandığını anlaşılır biçimde belirtin.

 

Metin Yapısı

 • Genel olarak tümceler çok uzun olmamalıdır. Tümce yapısı göreceli olarak basit, özne fiil yakınında olmalıdır. Pasif ifadeler mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.
 • Metnin daha iyi takip edilmesini sağlamak amacıyla metin parçaları birbirine bağlı ve mantıklı olarak düzenlenmiş olmalıdır.
 • Her paragrafa mümkünse paragraf konusunu özetleyici bir tümce ile başlanmalıdır. Takip eden tümceler ise konuyu bütünlemek üzere yazılır.
 • Rakam ve tablolarınızı anlaşılabilir şekilde ve makale metnine başvurmayı gerektirmeyecek açık bir biçimde düzenlenmelidir. Doğrudan bilgi vermeyen veri kullanmayın.

 

Dil ve Üslûp

 • Bilimsel terminolojinin kullanılmadığı yerde, tercihen herkesce bilinen sözcükler kullanılmalıdır.
 • Kısaltmaların tanımlamaları okuyucuların muhtemelen anlayamayacakları varsayımından hareketle makalede ilk göründükleri yerde yapılmalıdır. Metnin anlaşılabilirliğini olumsuz etkileyecek farklı kısaltmalar kullanmayın. Metinde çok az geçen terimler için kısaltma kullanmayın. Özetlerde kısaltmadan kaçının .
 • Genel olarak, bulgularınızı veya başka araştırmacıların yöntem ve sonuçlarını anlatırken geçmiş zaman kullanın. Şimdiki zaman tercihen genel ifadelerle yorumlarda (örn., istatistiki anlamlılık, sonuçlar) veya özellikle makalenizin tablo ve rakamlarından oluşan içereğinden söz ederken kullanılır.
 • Kendinizden söz ederken “Yazar” demekten kaçının. Onun yerine, gerekirse “Biz” veya “Ben” kullanın ya da “Bu araştırmada”, “bizim ulşatığımız sonuçlar” veya “bizim görüşümüze göre” gibi ifadelerden yararlanın. “Bu araştırma” deyimi ancak yeni bulgularınızdan söz ederken kullanılmalıdır.
 • Fiillerin öznelerine sayısal olarak uyduğundan ve tüm zamir bağlamlarının anlaşılır olduğundan emin olun.
 • Noktalama işaretleri için metni sesli okuyun. Metnin okuma akışını kolaylaştırıcı nefes aralıklarında virgül veya bir başka işaret kullanılır.
 • Girişte belirttiğiniz araştırma sorularınıza uygun olmayan bilgileri vermeyin.
 • Önceki yayınlarınızın bazı kısımlarını kopyalamayın ve aynı yazıyı birden çok dergiye göndermeyiniz. Aksi halde, gereksiz yayından sorumlu tutulabilirsiniz.
 • Bir bölümde verilen bilgi bir başka bölümde tekrar etmemelidir. Kural dışında kalan bölümler özet, şekil işaretleri ve sonuçlandırıcı paragraftır.
 • Tüm tablo ve şekillerin gerekliliğini değerlendirin. Tablolarda verilen veri şekillerde (ya da tersi) tekrar etmemelidir. Uzun veri listeleri metin içinde tekrarlanmamalıdır.
 • Tablo ve şekillerin başlıkları çok uzun olmamalı ama bilgilendirici olmalıdır.
 • Aleni ifadeleri (örn. “Ormanlar önemli ekosistemlerdir.”) ve diğer lüzumsuz parçaları (örn. “iyi bilindiği üzere…”) tercihen siliniz.
 • Eğer uzun bir bilimsel terim sıkça tekrar ediyorsa, kısaltmasını makalenin içinde ilk kullanıldığı yerde tanımlayın ve sonra aynı şekilde kullanın.
 • Şüphelerinizi gerekli ise belirtin ama (örn. “Potansiyel olması mümkündür” yerine “potansiyeldir” yazın.). Bununla beraber, sonuçlarınızı aşırı genelleştirmeyin.
 • Tüm sayıları rakam ile verin. Başka değişle sıfır ve bir (birim yoksa) dışında tek basamaklı tam sayılar ve cümle başı ya da sayı içeren kısaltmalar gibi yanlış anlamaya sebep olabilecek durumlar hariç tüm sayıları rakam ile yazınız.
 • Bir meslektaşınızdan metninizde karmaşık bölümlerin olup olmadığını kontrol etmesini talep edin.

 

Dergimize Makale Gönderimi

 • Dergi web sitesini açınız. “Üye ol” bölümünü tıklayıp istenen bilgileri doldurunuz ve “Kaydet” butonuna tıklayınız.
 • Üyeliğiniz editörlük tarafından onaylandıktan sonra dergi sayfasından “Giriş yap” simgesine tıklayın. Açılan sayfada e-posta ve şifrenizi yazarak dergi içindeki yazar paneline ulaşmış olacaksınız.
 • Sisteme girişten sonra sol taraftaki menülerden “Yazar Ana Sayfaya Git” kısmına tıklayıp açılan menüden “Yeni Makale Gönder”e tıklayarak makale ile ilgili karşınıza çıkan formu doldurduktan sonra “Göz atmak için tıklayınız” bölümüne tıklayarak bilgisayarınızdan word belgesini iliştiriniz. Bu aşamada word belgesinin ismini kısa tutunuz ve herhangi bir noktalamaya yer vermeyiniz.
 • Makalenizin süreci, hakem aşamasına geldiğinde ve hakemlerinizden rapor verildiği zaman sistem üzerinden kullandığınız e-postaya ve kaydettiğiniz cep telefonunuza bilgilendirme maili/sms’i gelecektir. Sisteme yeniden giriniz ve “İşlemdeki makaleler” bölümünden makalenizin sağındaki “Detay”a tıklayınız ve “Raporu incele” ifadelerinin üstüne tıklayın, sayfayı aşağıya doğru kaydırıp raporu inceleyin, en altta -varsa- “Hakemin Yüklediği Dosya” metnini tıklayıp bilgisayarınıza indiriniz. Çalışmanızın word belgesi üzerinde gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra yeniden kendi sisteminize giriniz ve “İşlemdeki makaleler” bölümünden makale başlığınızın en sağındaki “İşlem” menüsüne, oradan da “Düzenlenen Makaleyi Yükle”ye tıklayarak düzelttiğiniz dosyayı ekleyiniz.
 • Düzeltmenizi bütün hakem raporları geldikten sonra yapıp sisteme ekleyiniz.

 

Kaynak:

İngilizce Yayımlanan Bilimsel Makalelerin Yazar ve Çevirmenlerine Yönelik EASE (European Association of Science Editors) İlkeleri

Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.