ISSN:2667-5641
Turkish Studies - Language and Literature

Editör: Sibel ÜST
Editör Yardımcısı: Ramazan BÖLÜK - Mehmet Burak ÇAKIN - Esra KİRİK
Yayın Yeri: Skopje-MACEDONIA/Ankara-TURKEY
Yıl-Sayı: 2019-Volume 14 Issue 3
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Döne ARSLAN - KIPÇAK TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ "MUSANIŊ İLK KİTABI"NDA OĞUZCA UNSURLAR, 1013-1022
OGHUZ ELEMENTS IN " THE FIRST BOOK OF MOSES" WRITTEN IN KIPCHAK TURKISH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23331
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Seyit ATEŞ - Kasım YILDIRIM Fatih Çetin ÇETİNKAYA ÇOCUK KİTAPLARINI ÇÖZÜMLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: SAMED BEHRENGİ VE KÜÇÜK KARA BALIK ÖRNEĞİ, 1023-1049
AN IMPLEMENTATION FOR ANALYZING CHILDREN’S BOOKS: SAMED BEHRENGI AND EXAMPLE OF LITTLE BLACK FISH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23287
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Sibel BAYRAM - NABİZADE NAZIM’IN HİKÂYELERİNDE AŞKIN HÂLLERİ, 1053-1065
DIFFERENT ASPECTS OF LOVE IN NABIZADE NAZIM’S STORIES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36843
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Tuna BEŞEN DELİCE - TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE NOKTALAMA İŞARETLERİNİN KULLANIMI, 1067-1094
USE OF PUNCTUATION MARKERS IN TURKMEN TURKISH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36966
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Kenan BOZKURT - BENLİK HAZİNESİNİN KEŞFİNDE İSKENDER’İN İÇSEL YOLCULUĞU, 1095-1125
ALEXANDER THE GREAT'S INNER JOURNEY FOR THE REVELATION OF THE MINE OF SELF
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23305
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Melik BÜLBÜL - TOPLUMSAL GERÇEĞİN DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ BİREYİN RÜYA VE OYUN KISKACINDAKİ ROLÜ: DÖNÜŞÜM (DIE VERWANDLUNG), 1127-1136
THE ROLE OF THE INDIVIDUM TRANSFORMED BY SOCIAL REALITY IN THE GRIPPERLINES OF DREAM AND GAME: METAMORPHOSIS (DIE VERWANDLUNG)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22884
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Mehmet Burak ÇAKIN - SÜLEYMÂN-NÂME’DE MİTOLOJİK BİR UNSUR OLARAK DÎVLER, 1137-1158
DIWS: AS A MYTHOLOGICAL ELEMENT IN SULEYMAN-NAME
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22895
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Levent DOĞAN - Ceyda ERDİN GAGAUZ ATASÖZLERİNİN SENTAKSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 1159-1187
AN EVALUATION ON THE SYNTAX OF GAGAUZ PROVERBS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23513
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Mehmet Akif DUMAN - YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN GENÇLİK VE EDEBİYAT HATIRALARI’NDA TEŞBİH VE İSTİARE KULLANIMLARININ ÜSLUBA ETKİSİ, 1189-1203
EFFECTS OF THE SIMILE ON THE STYLE OF YAKUP KADRI KARAOSMANOGLU'S MEMORIES OF YOUTH AND LITERATURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23312
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Başak GEZMEN - İhsan EKEN RETORİKSEL ANALİZ ÇERÇEVESİNDE SPOR KULÜBÜ BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMALARININ İNCELENMESİ, 1205-1223
AN INVESTIGATION OF THE SPEECHES OF THE PRESIDENTIAL CANDIDATES OF SPORT CLUBS IN THE FRAME OF RHETORIC ANALYSIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.29168
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Abdullah HARMANCI - KEMAL TAHİR’İN ÖYKÜLERİNE TEMATİK BİR YAKLAŞIM , 1225-1234
A THEMATIC APPROACH TO KEMAL TAHİR'S SHORT STORIES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36924
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Halim KARA - ESKİ BAŞKENTTE CİNAYET: AHMET ÜMİT’İN İSTANBUL HATIRASI’NDA TARİHSEL İSTANBUL, 1235-1251
CRIME IN THE OLD CAPITAL: HISTORIC ISTANBUL IN AHMET ÜMİT’S A MEMENTO FOR ISTANBUL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30243
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Sedat KARDAŞ - DİVAN ŞİİRİNDE KÖTÜ ŞAHSİYETLER, 1253-1281
BAD CHARACTERS IN DIVAN POETRY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22919
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Şenay KIRGIZ - FRIEDRICH SCHILLER’İN HAYALETGÖREN ADLI ESERİNDE GOTİĞİN YANSIMALARI, 1283-1296
THE REFLECTIONS OF THE GOTHIC IN FRIEDRICH SCHILLER’S WORK THE GHOST SEER
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23291
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Özgür KIYÇAK - KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞEHBENDER, 1297-1318
CONSUL IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22947
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Fatma KURT YILDIZ - ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDEN ÖZBEK TÜRKÇESİNE ANLAM KÖTÜLEŞMESİ ÖRNEKLERİ, 1319-1328
EXAMPLES OF WORDS’ PEJORATION OF FROM CHAGATAI TURKISH TO UZBEK TURKISH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23016
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Deniz KÜZECİ - Sadık TÜRKOĞLU JACQUES AUDİBERTİ’NİN KÖTÜLÜK KOL GEZİYOR ADLI YAPITINDA KÖTÜLÜK, ŞİDDET VE RENK, 1329-1343
EVIL, VIOLENCE AND COLOR IN JACQUES AUDIBERTI'S WORK CALLED “EVIL RUNS”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22694
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Gürkan MORALI - Galip ÖNER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARININ İNCELENMESİ, 1343-1357
INVESTIGATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ELEMENTS IN TURKISH COURSEBOOKS AS A FOREIGN LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30167
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Bağdagül MUSA - ATTİLÂ İLHAN’IN ŞİİRLERİNDE MÜŞTEREK ARAPÇA KELİMELER, 1359-1373
COMMON WORDS of ARABİC ORIGIN in ATTİLÂ İLHAN’S POEMS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23296
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Cem ODACIOĞLU - ÇEVİRİ SÜRECİNDE “GOOGLE TRANSLATE” KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 1375-1393
AN EVALUATION OF THE USE OF “GOOGLE TRANSLATE” IN THE TRANSLATION PROCESS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.25324
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Ayşe Şirin OKYAYUZ - GÖRSEL-İŞİTSEL ÇEVİRİDE YENİLİKÇİ ARAŞTIRMA ALANLARINA ÖRNEKLER VE TÜRKİYE’DE ARAŞTIRMA BOŞLUKLARINA BİR BAKIŞ, 1395-1415
NEW TENDS IN AVT RESEARCH AND A LOOK AT RESEARCH GAPS IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.25883
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Alparslan OYMAK - Türk Edebiyatında Çingeneler, 1417-1435
Gypsies in Turkish Literature
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23463
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Canan ÖKTEMGİL TURGUT - ERCÜMENT EKREM’İN MEŞHEDİ SERİSİNDE KARAGÖZ VE ORTA OYUNUNDAKİ TİPLERE MÜDAHALESİ VE SESSİZ BİR MUHALEFET ARACI OLARAK ACEM, 1437-1478
ERCÜMENT EKREM’S ADOPTION OF THE CHARACTERS OF KARAGÖZ AND ORTA OYUNU IN THE MEŞHEDİ SERIES AND ACEM AS AN INSTRUMANT FOR SILENT OPPOSITION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23380
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Hüseyin ÖZÇAKMAK - ARAPÇA KÖKENLİ SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE ÖĞRENMEYE ETKİSİNE DAİR ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ, 1479-1495
STUDENTS’ VIEWS ON THE EFFECT OF THE WORDS OF ARABIC ORIGIN ON LEARNING TURKISH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36998
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Güneş Muhip ÖZYURT - Mehdî-i Ehevân-i Sâlis’in Şiirinin Gelişme Safhaları ve Ayırt Edici Yönleri, 1497-1520
Stages of Development and Chaharacteristics of Mehdi Akhavan Sales’s Poetry
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22918
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Kudret SAVAŞ - Bir Eğitimci Olarak Ahmet Mithat Efendi’nin Eğitimle İlgili Görüşleri, 1521-1545
Ahmet Mithat Efendi's Opinions About Education As An Educator
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36892
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Pınar SEZGİNTÜRK - TRAVMANIN NESİLLER ARASI AKTARIMI: PATRİCK MODİANO VE POST-BELLEK, 1547-1559
INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF TRAUMA: PATRICK MODIANO AND POST-MEMORY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.29334
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

İlker TOSUN - DOĞU TRAKYA AĞIZLARININ GELECEĞİ, 1561-1572
FUTURE OF EAST THRACE DIALECTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23006
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Alper TULGAR - Ahab Güneş’e, House Tanrı’ya Karşı: Ağrısız Hayat, 1573-1586
Ahab vs. Sun; House vs. God: Life without Pain
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22842
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Özkan UZ - Enes YILDIZ Muhyî’nin Elifnâme Tarzıyla Yazdığı ‘Arz-ı Hâli, 1587-1601
The Muhyi’s Arz-i Hal Which was Written by Elifname Style
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30227
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Ümit YEGEN - Mehmet ÖZDEMİR 1967-1970 YILLARINDAKİ DİLDE SADELEŞME VE AKADEMİ TARTIŞMALARININ TÜRK KÜLTÜRÜ DERGİSİNE YANSIMALARI, 1603-1623
REFLECTIONS OF LANGUAGE SIMPLIFICATION AND ACADEMY DISCUSSIONS BETWEEN 1967-1970 TO THE JOURNAL OF TURKISH CULTURA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23506
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Maksut YİĞİTBAŞ - ÜSTKURGUSAL DÜZLEMDE ANLATILAR SERİSİ: ÜÇ ANLATI, 1625-1668
SERIES OF NARRATIVES IN METAFİCTİONAL PLANE: THREE NARRATİVES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36827
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin


Turkish Studies - Language and Literature
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.