Turkish Studies - Language and Literature

Editor: Sibel ÜST ERDEM
Assistant Editor: Ramazan BÖLÜK-Mehmet Burak ÇAKIN-Esra KİRİK
Publication Place: Skopje/MACEDONIA-Ankara/TURKEY
Year-Number: 2020-Volume 15 Issue 1
Generic File | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Yusuf AKÇAY Şâmilü'l-Luga’nın Leksikografik Özellikleri ve Türkçe Söz Varlığı, 1-44
Lexicographic Features of Şâmilü'l-Luga and Turkish Vocabulary
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40119
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Osman ARICAN - Özlem TURAN Toktogul Satılganov’un Şiirlerinde Karşıt Anlamlılık, 45-64
Contrast Meaningfulness in Toktogul Satilganov's Poems
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39789
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Türker Barış BULDUK Behcetü’l-Hadâik’taki Fiilimsiler ve Bunların Kullanılışı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, 65-78
A Comparative Evaluation of Gerundial And Their Usage in Behcetu’l-Hadaik
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40507
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ömer ÇAKMAKCI Dîvânü Lügâti’t-Türk’te Sayı Sistemi ve Sayı Adları, 79-86
Number System and Number Names in Dîvânü Lügâti’t-Türk
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40181
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Erhan ÇAPOĞLU - Mehmet Özdemir Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında “Hikmet-i Peder”, 87-98
Hikmet-i Peder in the Ahmet Mithat Efendi’s Novels
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39620
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sezen CANATAN “Drina Köprüsü” Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi1, 99-106
An Analitical Essay on the Novel Titled “The Bridge on the Drina”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39306
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Feyzi ÇİMEN Çağatayca Sıra Dışı Bir Hâl Eki Kullanımı, 107-120
Usage of an Extraordinary Case Suffixes in Chaghatay
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39442
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gürhan ÇOPUR Safahat’ta Toplumsal Göndergeleriyle Uyku Metaforu ve Mehmet Âkif Ersoy’un Uyan Şiirinin Tahlili, 121-130
Sleep Metaphore with Social References in Safahat and Analysis of Akif's "Uyan" Poem
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40518
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Ali GÜNDOĞDU Tanzimat Şiirinde Üstatlar ve Talebeleri, 131-140
Masters and Students in Tanzimat Poetry
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39402
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bilal GÜZEL Kâtibî’nin Nüzhetü’l-Cenân İsimli Eserinde Sosyal Hayatın İzleri, 141-148
Traces of Social Life in Kâtibî's Nüzhetü'l-Cenân Work
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41572
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Onur HASDEDEOĞLU Ömer Seyfettin Hikâyelerinde Taassup ve Batıl İnanç, 149-171
Bigotry and Superstition in the Stories of Omer Seyfettin
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40023
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tayfun HAYKIR “Zaman”ın Aynasından Mütareke Dönemi Edebiyat ve Kültür Hayatı, 173-205
Literature and Cultural Life in the Mirror of the “Zaman”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40362
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

N. Gamze ILICAK Mehmed Emin Tokadî Hakkında Oluşturulan Memorat Örnekleri, 207-221
Memorate Samples Created About Mehmed Emin Tokadi
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39834
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hasan İSİ Eski Uygurca Uṣṇīṣa Vijayā Dhāraṇī Sūtra’da Geçen +lar(I)+lıġ Topluluk Yapısı Üzerine, 223-232
On the Collective Structure of Old Uyghur Uṣṇīṣa Vijayā Dhāraṇī Sūtra
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30241
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mahir KALFA - Filiz METE Yurt Dışında Yaşayan İki Dilli Türk Çocuklarla Yazma Çalışması, 233-246
Writing Study with Bilingual Turkish Children Living Abroad
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40076
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Filiz KALYON Mısır Milli Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Matbu Divanlar, 247-278
Turkish Printed Divans Found in the Egyptian National Library
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41726
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Demet KARDAŞ Hırvatistan’dan Bir Çocuk Romanı: Çırak Hlapić’in Olağanüstü Maceraları” Adlı Eserin Çocuğa Görelik İlkesi Bakımından İncelenmesi, 279-295
Examination of the Children's Novel from Croatia Named "The Extraordinary Adventures of Apprentice Hlapić" in Terms of the Principle of Relativity to the Child
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39564
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ana KECHAN J. R. R. Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi’ne Jung Açısından Bir Bakış, 297-304
A Jungian View of J. R. R. Tolkien’s The Lord of The Rings
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37884
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdulkadir KIZILTAŞ Bir Arzıhal/Hasbihal Şairi Şeref Hanım ve Divanı’nın Edebi Türler ve Tarzlar Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi, 305-324
A Chat Poet Şeref Hanım and Review Her Book: Literary Genres and Style From Perspective
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37343
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bahanur ÖZKAN BAHAR Şeyhülislâm Yahyâ Divanında Fahriye ve Tevazu, 325-340
Fahriye and Humility in Şeyhülislâm Yahyâ Divan
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40203
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bülent ÖZKAN Türkçenin Söz Varlığını Belirlemede Derlem Dilbilim Uygulamaları, 341-354
Corpus Linguistics Applications in Determining the Vocabulary of Turkish
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41460
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gül Mükerrem ÖZTÜRK Çalıkuşu Adlı Eserin Gürcüce Çevirilerinin Dali Pancikidze’nin Çeviri Yöntemlerine Göre İncelenmesi, 355-374
Examining Translations of the Work Named “Çalıkuşu” According to the Translation Method of Dali Pancikidze
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40404
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Erol SAKALLI Türkiye Türkçesinde {-sa} Biçimbirimi Dışında Koşul Bildiren Söz Dizimsel ve Sözlüksel Birimler, 375-383
Syntactic and Lexical Units That Express Conditional Except The Morpheme {-sa} in Turkish
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39725
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehdi SOLHİ Türk Okullarına Giden Öğrencilerin İngilizce Öğrenmedeki Kötü Ününe İlişkin İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerilerin İnançları Üzerine Bir İnceleme, 385-395
An Investigation of the University Students' Beliefs on the Unenviable Reputation of Turkish Students in Learning English
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40401
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Kemal ŞAMLIOĞLU Sezai Karakoç’un Nesir Dilinde Gelenek ve Tesir, 397-403
Tradition and Influence in Sezai Karakoç’s Prose Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40555
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İmran TEKELİ Nȃzikî Mecmuasında Yer Alan Duaların İncelenmesi, 405-423
Examination of Prayers Found in the Nȃzikȋ Mecmua
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39395
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Burak TELLİ Batı Karadeniz Bölgesi Ağızları ile Eski Anadolu Türkçesindeki Eklerin Ünlü Yuvarlaklaşması Yönünden Karşılaştırılması, 425-441
Comparing Suffixes in Western Black Sea Region Dialects and Old Natolian Turkish in Terms of Vowel Rounding
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40602
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Filiz TOKALAK “Les Mémoires D’un Âne”: Analyse Comparative Des Éléments Culturels De Ses Quatre Traductions En Turc, 443-462

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40423
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Erol TOPAL - B. Ünal İBRET Köy Adları Açısından Bir İnceleme: Kastamonu Merkez Köy Adları, 463-476
A Study of Toponyms: Village Names in Kastamonu-Center District
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40482
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yasemin UZUN - Zeynep TÜRKSEVER Türk Edebiyatı Öğretiminde Geleneksel Hikâye Anlatıcılığından Medyatik Hikâye Anlatıcılığına: Heredot Cevdet, 477-496
From Traditional to Mediatic Storytelling in Teaching of Turkish Literature: Heredot Cevdet
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40302
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ceylan YILDIRIM Çeviri Teknolojileri, Yerelleştirme Konulu Lisansüstü Tezlerin Türkçe Çeviribilim Literatürü Bağlamında Değerlendirilmesi, 497-514
Evaluation of Graduate Theses on Translation Technologies and Localization within the Context of Turkish Translation Studies Literature
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39592
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gülfem KURT Necîb Mahfûz’un Hân El-Halîlî Adlı Eserinde Yer Alan Kültürel İfadelerin Çeviri Stratejileri Açısından Analizi, 515-539
An Analysis of the Cultural Expressions in Hân El-Halîlî of Naguib Mahfouz in Terms of Translation Strategies
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40628
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa ÖZCAN - Gülsün KOÇER HALKEVLERİNDE TİYATRO ÇALIŞMALARI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ, 541-571
THEATER ACTIVITIES IN COMMUNITY CENTERS: EXAMPLE IN KONYA PROVINCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40525
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Turkish Studies - Language and Literature
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.