ARAPÇA KÖKENLİ SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE ÖĞRENMEYE ETKİSİNE DAİR ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ


Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin Arapça kökenli sözcüklerin Türkçe öğretiminde kullanımına dair görüşlerini değerlendirmektir. Çalışma grubu, Türkçe öğrenen ve yaşları 13-15 arasında değişen 34 Suriyeli öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde, uygun örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Öğrencilere, yapılandırılmış soruları yanıtlarken herhangi bir yönlendirme yapılmamış, sorulan soruları kendi dilinde anladığı şekilde cevaplaması sağlanmıştır. Nitel araştırma desenli çalışmada veriler, 2 soruluk yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Formda, öğrencilere “Türkçedeki Arapça kökenli sözcüklerin, anlam bakımından dilinizdeki sözcüklerle benzer olması, öğrenme motivasyonunuzu nasıl etkiliyor?” ve “Türkçedeki Arapça kökenli sözcüklerin, anlam bakımından dilinizdeki sözcüklerle farklı olması, öğrenme motivasyonunuzu nasıl etkiliyor?” soruları sorulmuştur. Ayrıca öğrencilerin birinci ve ikinci soru içerisinde örneklemiş oldukları, Türkçede bulunan benzer ve farklı anlamlı Arapça kökenli sözcükler ele alınmış, listesi çıkarılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda soruları öğrencilerin %50’sinin sadece Arapçayla %26,5’inin sadece Türkçeyle %23,5’inin Türkçe ve Arapçayla yanıtladıkları saptanmıştır. Çalışmada Arapça kökenli sözcüklerin Türkçeyle benzer anlamlı olmasının öğrencilerin çoğunu olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Farklı olmasından sadece Arapça yazan öğrencilerin etkilenmediği; ancak sadece Türkçe ile yazan öğrenciler ile Türkçe-Arapça yazan öğrencilerin çoğunun bu durumda zorlandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin benzer anlamlı sözcükleri kalem (f=12), kitap (f=12), defter (f=8) ve saat (f=7) şeklinde; farklı anlamlıları dolap (f=6) ve yalancı (f=6) olarak sıraladıkları belirlenmiştir.


Keywords


yabancılara Türkçe öğretimi, sözcük öğretimi, Arapça kökenli sözcükler, öğrenci görüşleri.

Author: Hüseyin ÖZÇAKMAK
Number of pages: 1479-1495
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36998
Full text:
Share:
Turkish Studies - Language and Literature
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.