GÖRSEL-İŞİTSEL ÇEVİRİDE YENİLİKÇİ ARAŞTIRMA ALANLARINA ÖRNEKLER VE TÜRKİYE’DE ARAŞTIRMA BOŞLUKLARINA BİR BAKIŞ


Yirmi birinci yüzyılda pek çok ülkede ve özellikle de Avrupa’da görsel-işitsel çeviri alanıyla ilgili yazılan kitapların, makalelerin ve farklı dillerde yapılan araştırmaların sayısı oldukça artmıştır. 1930lu yıllardan itibaren üzerinde çalışmalar yürütülen bu alan, ancak 1990lı yıllardan sonra alan uzmanları tarafından çeviribilimin bir alt alanı olarak kabul edilmiştir; dolayısıyla diğer çeviribilim alt alanlarına kıyasla yeni bir alan olsa da araştırmacıların ilgisini çeken bir alan haline gelmiştir. Çalışmanın, birinci bölümünde uzmanlık alanının kısa tarihçesine değinilmiştir. İkinci bölümde alandaki çalışmaların artışının nedenleri üzerine odaklanılmış ve bu nedenler sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Görsel-İşitsel çeviriyle iletilen ürünlerin sayılarındaki artış tarihi bir süreçte anlatılmış ve devamında görsel- İşitsel çeviri çalışmalarının bu bağlamda öneminin artışının nedenleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, Türkiye’de görsel-işitsel çeviri alanında ve/ya alt alanlarında verilen üniversite düzeyinde eğitime sayılarla değinilmiştir. Ülkemizdeki görsel-işitsel çeviri araştırmaları da sayılarla ve içerik olarak ele alınmıştır. Türkiye’de görsel-işitsel çeviri çalışmalarının günümüzdeki durumunun bir özeti sunulmuştur. Dördüncü bölümde alandaki ileri gelen yabancı araştırmacıların çalışmalarından örneklerle Türkiye’de nispeten az çalışılan konular listelenmiş ve bu konuların önemi açıklanmıştır. Sonuç bölümünde görsel-işitsel çeviri konusunda çalışma yapılabilecek alanlara öneriler getirilmiş ve alandaki çalışmaların gerekliliği Türkiye’deki görsel-işitsel çeviri üretimi bağlamında değerlendirilmiştir. Güncel görsel-işitsel çeviri çalışmalarının dünyadan öne çıkan örneklerinin yoğun olarak verildiği çalışmada, özellikle genç araştırmacılara yenilikçi çalışma alanlarını tanıtmak ve gelecekte yapılacak çalışmalara yol göstermek amaçlanmaktadır.


Keywords


görsel-işitsel çeviri, engelsiz erişim, çeviribilim, çok disiplinlilik

Author: Ayşe Şirin OKYAYUZ
Number of pages: 1395-1415
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.25883
Full text:
Share:
Turkish Studies - Language and Literature
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.