Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders Web Sitesine İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri


Bu çalışmanın amacı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ders web sitesine ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu, Sivas il merkezinde bulunan ortaokullarda görev yapan 30 matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Öğretmenlerin seçiminde gönüllülük esas alınmıştır. Örneklem seçiminde maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış sekiz sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu EBA ders web sitesine ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Araştırmada matematik öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak elde edilen verilerin değerlendirilmesinde nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma ile öğretmenlerin çoğunluğunun EBA ders web sitesini ders esnasında ve ders dışında kullandıkları belirlenmiştir. EBA ders web sitesinin konuların öğretimine en büyük katkılarının dersi görselleştirip somutlaştırması ve dikkat çekip merak uyandırması olduğu saptanmıştır. EBA ders web sitesinin kullanımında yaşanan sıkıntılara ilişkin görüşler incelediğinde ise en çok karşılaşılan sorunların içerik (konu anlatımı) yetersizliği ve internet bağlantısında yaşanan sorunlar olduğu tespit edilmiştir. EBA ders web sitesinin öğrenciler için en ilgi çekici yanlarının oyunlar ve videolar olduğu araştırmada elde edilen bir diğer sonuçtur. Öğretmenlerin çoğunluğunun eba ders web sitesinin kullanışlı olduğunu vurguladığı görülürken birçoğunun da web sitesinde daha güncel, çeşitli ve fazla soru talep ettikleri ulaşılan sonuçlar arasındadır.


Keywords


eğitim bilişim ağı, matematik öğretimi, matematik öğretmeni

Author: Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Hacer KOÇ DENİZ
Number of pages: 431-446
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23516
Full text:
Share:
Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.