Formasyon Öğretmen Adaylarının TPAB Düzeyleri ile Teknoloji Tutumları ve Algıları Arasındaki İlişki


Teknolojik gelişmelere ayak uydurma gerekliliği, öğrenmeleri kolaylaştıran ve onların akılda kalmasını sağlayan pedagojik ve teknolojik olarak en son gelişmelerin takip edilmesinin önemi gibi sebepler eğitim-öğretim konusunda radikal kararlar alınmasını kaçınılmaz kılmıştır. Öte yandan yaşanan bu değişimler yalnızca eğitim-öğretim süreci ile öğrencileri etkilememiş öğretmenlik mesleğindeki yeterlikleri de değişime zorlamıştır. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmanın amacı ise; ülkemizde öğretmen yetiştirme programı olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı(PFESP)’nda öğrenim gören öğretmen adaylarının (PFESPÖA), Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) düzeylerinin ve bu düzeyler ile teknolojiye yönelik tutumları ve teknoloji algıları arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Çalışma nicel araştırma desenlerinden biri olan ilişkisel tarama deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde PFESP Matematik öğretmenliğine kayıtlı 34 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmanın verileri; Kartal ve diğerleri tarafından geliştirilen “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Değerlendirme Ölçeği (TPABÖ)”, teknolojik araçların eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanımına karşı tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla Yavuz tarafından geliştirilen “Teknoloji Tutum Ölçeği (TTÖ)” ve teknolojik algı düzeylerini belirlemek için Tınmaz tarafından geliştirilen “Teknoloji Algı Ölçeği (TAÖ)” ile toplanmıştır. Veri analizinden elde edilen sonuçlara göre TPAB düzeylerinin, teknoloji algıları ile yüksek düzeyde ve teknolojiye yönelik tutumları ile orta düzeyde pozitif yönde ilişkilidir. İki bağımsız değişkenin de yordama katkısının anlamlı olduğu ve TPAB’ı yordayabilen değişkenler olduğu anlaşılmıştır. Buradan hareketle öğretmen adaylarının meslek yaşamlarında teknoloji, pedagoji ve alan bilgilerini birlikte kullanabilmeleri için teknoloji algıları ve teknolojiye yönelik tutumlarının önemli olduğu söylenebilir.


Keywords


öğretmen adayları, TPAB, teknolojiye yönelik tutum, teknolojiye yönelik algı.

Author: Sevinç MERT UYANGÖR - Hasan Özkan ÇETİN
Number of pages: 479-492
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23317
Full text:
Share:
Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.