X, Y ve Z Kuşaklarının İnternetten Alışveriş Yapma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama


Bu çalışmanın amacı X, Y ve Z kuşaklarının internetten alışveriş yapma eğilimlerinin belirlenmesi üzerinedir. Eldeki çalışma ile de bahsi geçen kuşakların internetten alışveriş yapma konusundaki tutumlarında bir farklılık olup olmadığı, internetten alışveriş yapma konusunda hangi kuşağın daha istekli olduğu ve satın alma eylemi gerçekleştirdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için de 463 katılımcı ile bir anket gerçekleştirilmiş ve SPSS 25 paket programında sınaması yapılmıştır. Sınamada; bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi, ki kare bağımsızlık testi gibi testler yapılmıştır. Ayrıca araştırma katılımcılarına sunulan 35 önerme için faktör analizi yapılmış ve ortaya 8 faktör çıkmıştır. Bu 8 faktörün ortalamaları alınarak da katılımcıların görüşleri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. E-ticaret siteleri üzerinden X,Y ve Z kuşaklarından en çok hangisinin alışveriş yaptığına dair araştırmalar çok azdır. Eldeki çalışma ile bu bilgiyi elde etmek mümkün olmasa da en azından katılımcılar üzerinden internetten alışveriş yapma eğilimleri belirlenmeye çalışılmış ve bulgular sunulmuştur. Böylece internetten alışveriş yapma konusunda her üç kuşağın da tutumlarının kıyaslandığı bir çalışma meydana gelerek alanyazına katkı sunulmaya çalışılmıştır. Bulgularda genel olarak Z ve Y kuşağının X kuşağından biraz daha fazla internetten alışveriş yapma eğiliminde olduğu ve Z kuşağının eğiliminin Y kuşağından az bir farkla daha fazla olduğu sonucu çıkmıştır. Bu sonuçlar göre katılımcılar açısından değerlendirildiğinde, kuşaklar arasındaki farkın gelişmiş ülkelerdeki kadar fazla olmadığı söylenebilir.


Keywords


X, Y ve Z kuşağı, internet pazarlama, tüketici eğilimleri, pazarlama, tüketici davranışları

Author: Bora GÖKTAŞ
Number of pages: 403-429
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23029
Full text:
Share:
Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.