ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

MÜZENÎ’NİN İMAM ŞÂFİÎ’YE AYKIRI GÖRÜŞLERİ -SARHOŞUN TALAKI ÖRNEĞİ-


Şâfiî mezhebinin oluşmasında ve sistematik yapıya kavuşmasında ilk öğrencilerin etkisi ve katkısı inkâr edilemez. Bu anlamda Irak’ta Za‘ferânî, Mısır’da ise Büveytî, Müzenî ve Rebi‘ b. Süleyman el-Murâdî’yi sayabiliriz. Bu öğrenciler içerisinde Müzenî, önceleri kelâmî konularla ilgilenirken İmâm Şâfiî’nin Mısır’a gelmesiyle fıkhî konulara yönelmiştir. Dört yıl gibi kısa bir süre İmâm Şâfiî’ye öğrencilik yapmıştır. Münazara ehli ve delil sunma becerisinin güçlü olması gibi özellikleri ile İmam Şâfiî’nin beğenisini kazanmış ve İmam Şâfiî tarafından mezhebin yardımcısı olarak görülmüştür. İmam Şâfiî’nin vefatından sonra birçok eser yazmış ancak “Muhtasarü’l-Müzenî” eseriyle mezhepte şöhret bulmuştur. Muhtasarü’l-Müzenî, Şafiî mezhebinin temel kaynakları arasında yer almaktadır. Müzenî, kitabının başında “Bu kitabı Şâfiî’nin ilminden ve görüşlerinden ihtisâr ettim/özetledim.” demektedir. Eser, İmam Şâfiî’nin el-Ümm kitabının muhtasar halini çağrıştırmakla birlikte, konu tertibinin farklı olması, Şâfiî’nin orada bulunmayan görüşlerine yer vermesi ve Müzenî’nin kendi yorumlarını da içermesi bakımından orijinal bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Müzenî’nin İmam Şâfiî’ye aykırı görüşleri de daha çok bu eserinde yer almaktadır. Mezhebin oluşumunda önemli bir katkısı olan Müzenî’nin, çoğu meselelerde İmam Şâfiî ile mutabık olmasının yanında birçok konuda da İmam Şâfiî’ye muhalefeti bilinmektedir. Hiç şüphesiz ayrı düşündüğü konuların en önemlilerinden birisi de sarhoşun talakı konusundaki görüşüdür. Sarhoşun talakı konusuyla ilgili tartışmalar aile hukuku özelinde temerküz etse de ehliyet arızaları içerisinde de tartışılagelmiştir. İşte bu araştırmada konu bir makale boyutları içerisinde incelenecektir.


Anahtar Kelimeler


Şâfiî, Müzenî, Muhtasar, Sarhoşun Talakı/Boşaması

Yazar: Nasi ASLAN - - Mehmet Ali SEZER
Sayfa Sayısı: 1-16
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15016
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.