ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAYATBOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ


Hızla gelişen ve geliştikçe değişen dünyanın şartlarına ayak uydurma ihtiyacı birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendini göstermiştir. Gerek Avrupa Birliği süreci gerekse küresel değişmeler ülkemizdeki eğitim kurumlarındaki kalite çalışmalarının ivme kazanmasına neden olmuştur. 20. yüzyıl dünyada değişimler yüzyılı olmuş ve ülkeler için hem ekonomik hem sosyal boyutlarda çok farklı yapılanmalara yol açmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, sosyopolitik yükselmeler, sınırların kalkması gibi değişimler eğitim alanında yeniden yapılanmayı beraberinde getirmiştir. Yeniden yapılanma süreci olarak nitelendirilebilecek içinde bulunduğumuz yüzyıl bireylerin bütüncül gelişimini gerekli kılmış ve onlara bu uğurda yardımcı olacak bir dizi eğitim yaklaşımı sunulmuştur. Bu çalışmada, son dönemlerde topluma yüksek nitelikli bireyler yetiştirmek için önerilen hayat boyu öğrenme kavramı incelenmektedir. Bunun yanı sıra, bir devlet üniversitesindeki pedagojik formasyon eğitimi almakta olan 217 öğretmen adayının hayat boyu öğrenme eğilimlerini belirlemek ve bu eğilimlerin cinsiyet, bölüm ve yaş değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeği” ile toplanan araştırma verilerinin analiz edilmesi neticesinde katılımcıların hayat boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek olduğu görülmüştür. İncelenen değişkenlerin hayat boyu öğrenme eğilimi ile ilişkisine dair farklı anlamlılık düzeyinde bulgular elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarının ışığında eğitim fakültelerinin programlarında hayat boyu öğrenme eğilimlerini arttırmaya ve çeşitlendirmeye yönelik destekleyici etkinlikler düzenlenmesi önerilebilir.


Anahtar Kelimeler


Hayat boyu öğrenme, Avrupa Birliği eğitim politikaları, Öğretmen adayları

Yazar: Murtaza AYKAÇ - - Buket ASLANDAĞ
Sayfa Sayısı: 77-90
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14896
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.