ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ


Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğretmen adaylarının artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitim amaçlı kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon programında öğrenim gören öğretmen adaylarından Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan toplam 20 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri; yarı yapılandırılmış görüşme forumu ile elde edilmiştir. Araştırma verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının Artırılmış gerçeklik uygulamaları hakkında görüşlerini 4 farklı kategoride incelendi. İlk olarak öğretmen adaylarının artırılmış gerçekliğin sınıflarda kullanılmasına ilişkin görüşlerinde ilgi çekmesi, kalıcı öğrenmeyi sağlaması ve motivasyonu artırması yönünde en fazla görüş belirtmişlerdir. Hayat ile ilişkilendirme konusunda ise en çok hayatı ve gerçek hayat ile ilişkilendirmeleri kolaylaştıracağı görüşünde bulunmuşlardır. Eğitim aracı olarak artırılmış gerçekliğin kullanılmasının kalıcılığı artıracağı, derse ilgiyi artıracağı ve ilgi çekeceği görüşünü belirtmişleridir. Son olarak artırılmış gerçekliğin eğitime olan katkısı göz önünde bulundurulduğun da öğretmen adayları en fazla artırılmış gerçekliğin eğitime faydalı olacağı, kalıcılığı olumlu yönde etkileyeceği ve dikkat çekeceği yorumunu yapmışlardır. Elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan öğretmen adaylarının artırılmış gerçeklik uygulamalarını sınıf ortamlarında uygulanmasına yönelik görüşlerinin olumlu olduğu tespit edilmiştir. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilere eğlenceli ve dikkat çekici bir öğrenme ortamı sağlayacağı, bütüncül bir şekilde bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor öğrenme alanlarına hitap ettiğinden öğrenmeyi kolaylaştıracağını, derse katılımının artıracağı görüşü ortaya konulmuştur. Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile etkili bir öğrenme ortamı olabileceği, etkileşimli öğretimin yapılabileceği ve başarıyı artırmada etkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Ek olarak artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde öğrenciler dersleri gerçek hayat ile daha iyi ilişkilendirebildikleri tespit edilmiştir. Artırılmış gerçeklik uygulamaları eğitimin dışında sağlık, oyun ve eğlence gibi farklı alanlarda kullanılabileceği görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Artırılmış gerçeklik, eğitimde artırılmış gerçeklik, öğrenme ortamları

Yazar: Mehmet RAMAZANOĞLU - - Aynur AKER
Sayfa Sayısı: 91-106
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14833
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.