ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının incelenmesi


Araştırmamızın amacı, Akdeniz üniversitesinde öğrenim gören, yaş ortalamaları 22,15±2,22 olan fiziksel aktiviteye katılımın yoğun olduğu beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri (n216) ile teorik eğitimin yoğunlukta olduğu hukuk fakültesi öğrencilerinin (n184) sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının karşılaştırılmasıdır. Bu çalışma amacına göre tanımlayıcı, verilerin toplanış yöntemine göre anket çalışması, verilerin toplanma zamanına göre ise kesitsel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ölçüm yöntemi 6 alt boyuttan oluşur. Bunlar; kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, egzersiz, beslenme, kişilerarası uyum, stres yönetimidir. Tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmamızın anketi 52 sorudan oluşmaktadır. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları anketi Walker ve ark. (1987) tarafından, sağlığı teşvik edici yaşam tarzının kalıplarını ve belirleyicilerini ve aynı zamanda yaşam tarzını değiştirmeye yönelik müdahalelerin etkilerini araştırmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir Ölçeğin, Türkiye’de geçerlik ve güvenirliği Bahar ve arkadaşları tarafından 2008 yılında yapılarak ölçek Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırmada, verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemleri olarak frekans (%), aritmetik ortalama (X) ve standart sapma (Ss) kullanılmıştır. Farklığı tespit etmek amacıyla; Mann-Whitney U ve One Way Anova Testleri kullanılmıştır. Sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçek puanı 142,61±18,02 dir. Hukuk fakültesi öğrencilerinin ölçek puanı 133,99±19,00 dir. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçek puanı istatistiksel olarak yüksek anlamlılık düzeyinde olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, kişilerarası destek ve egzersiz alt boyutlarında anlamlı farka rastlanmıştır, beslenme ve stres yönetimi alt boyutlarında anlamlı farka rastlanmamıştır.


Anahtar Kelimeler


Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Kendini Gerçekleştirme, Sağlık Sorumluluğu, Kişilerarası Destek, Egzersiz, Beslenme, Stres Yönetimi.

Yazar: Tahir KILIÇ - - Tuba Sıdıka BALTA
Sayfa Sayısı: 425-438
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14811
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.