ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

YENİ NESİL GAZETECİLİK EĞİTİMİNİN GAZETECİLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA AVANTAJI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


Günümüzde yeni iletişim teknolojileriyle birlikte medya alanında yaşanan kaçınılmaz dönüşüm gazeteci kimliğinin de dönüşümünü gerekli kılmakta bu kapsamda gazeteci kavramı yeniden şekillenmektedir. Gazetecilerin değişen gazetecilik ortamında başarılı olmasının yolu çağın dinamiklerine adapte olmalarını sağlayacak yeni nesil gazetecilik anlayışıyla uyumlu donanımlara sahip olmasından geçmektedir. Söz konusu donanımlar olarak araştırma odaklı olma, veri analizi konusunda uzman olma, ekonomi, hukuk ve siyaset alanlarında bilgi sahibi olma, anlama ve ifade etme yeteneği, hızlı düşünme ve karar verme yeteneği, meslek ahlakına sahip olma, teknolojik yeterlilik, zamanı etkin kullanma, stresi yönetebilme, krizi yönetebilme, takım ruhuna sahip olma, gündemi takip etme gibi kritik ilkelere sahip olma öne çıkmaktadır. Çalışmada Yeni nesil gazetecilik eğitimi ve istihdam programının gazetecilik bölümü mezunlarının iş bulma avantajı bağlamında değerlendirilmesi hedeflenmekte olup eğitimin gazeteci adaylarına yeni nesil gazeteci olmaları yolundaki katkısı belirlenecektir. Çalışma, nitel araştırma tekniklerinden olan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemi esas alınarak hazırlanan veri toplama ölçeği ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel yaklaşım esas alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yeni nesil gazetecilik eğitimi ve istihdam programını iş birliği içinde düzenleyen İŞKUR ve Basın İlan Kurumunun İzmir bürolarının temsilcileri ve eğitim kapsamında işe alınan 10 gazetecilik bölümü öğrencisi olmak üzere toplam 12 kişiye yönlendirilen yarı yapılandırılmış soru ölçeği hazırlanmış olup derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Yeni Nesil Gazetecilik, Gazetecilik, Gazetecilik Bölümü Öğrencileri, Medyada İstihdam.

Yazar: Çiğdem DİRİK - - Sinem ÇAMBAY
Sayfa Sayısı: 227-243
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14787
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.