ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

Örgütsel İletişim Doyumu Üzerine Bir Alan Araştırması: MVD İnan Makina Örneği


Kurumsal etkinliği ve verimliliği arttırma noktasında çalışan motivasyonu ve iş doyumunu üst seviyeye çıkarmak modern örgütlerin temel hedeflerinin başında gelir. Bu doğrultuda iş doyumu ve iletişim doyumu arasındaki ilişki önemli bir araştırma alanı olarak 1970’li yıllardan günümüze araştırmacılar tarafından ele alınmıştır. Yapılan çalışmalarda, iş, iletişim doyumu ile verimlilik, çalışan motivasyonu, kurumsal aidiyet, örgütsel sadakat gibi örgütsel değişkenler arasındaki ilişki çeşitli boyutları ile ortaya konmuştur. Günümüzde de örgütsel iletişim doyumu, işletmelerin insan merkezli yönetim anlayışının bir gerekliliği olarak yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkinin güvene dayalı olarak gelişmesinin önemli bir boyutunu oluşturur. Yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim niteliği ve bu niteliği oluşturacağı iletişim doyumu, işletmede ihtiyaç duyulan güven ortamının oluşmasında ve buna bağlı olarak çalışan verimliliğinin yükseltilmesinde belirleyici etkenlerdir. Bu çalışma, giriş ve kavramsal çerçeve, metodoloji ve bulgular ve öneriler olmak üzere toplam üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmada, örgütsel iletişimin örgütler için önemi ve işlevleri, örgütsel iletişim doyumu ve boyutları Konya’da faaliyet gösteren KOBİ’lerden (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) MVD İnan Makine örneklemi üzerinden 107 kişiye anket tekniği uygulanarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarında; genel iletişim doyumuyla aralarında en düşük korelasyon olan boyutların (ast iletişimi, bölümler arası iletişim ve üst yönetim iletişimi) ilişkisel boyut grubuna dahil olduğu, en yüksek korelasyon olan boyutların ise (üstle iletişim ve iletişim iklimi, geribildirim) bilgiye dayalı ilişkisel boyut grubuna dahil olduğu görülmüştür. Çalışmada, gelir düzeyi ile yatay iletişim doyumu boyutu arasında yine gelir düzeyi ile örgütsel bütünleşme doyumu boyutu arasında negatif anlamlı ilişki ortaya konmuştur.


Anahtar Kelimeler


İletişim doyumu, iş doyumu, örgütsel iletişim

Yazar: Murat AYTAŞ - - Serhat KOCA
Sayfa Sayısı: 39-54
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14768
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.