ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

SOSYAL-DUYGUSAL VE AHLAKİ GELİŞİM ÖLÇEĞİNİN (SDAGO) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Bu çalışmanın amacı, 8-12 yaş aralığındaki çocukların sosyal-duygusal ve ahlaki gelişimlerini belirlemek için Ji, DuBois ve Flay (2013) tarafından geliştirilen Sosyal-Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeğini (SDAGO) Türkçeye uyarlamaktır. Bu çalışmada ilkokul ve ortaokul öğrencileri olarak iki farklı gruptan veri toplanmıştır. Çalışmanın birinci örneklem grubunu, Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlı bir ilin Merkez ilçesindeki 3 farklı ilköğretim okulundaki 3, 4 ve 5. sınıfta öğrenim gören 458 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın ikinci örneklem grubunu aynı bölge ve ildeki 2 farklı ilköğretim okulundaki 6, 7 ve 8. Sınıfta öğrenim gören 340 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analiziyle (DFA) sınanmış bunun yanında ölçüt geçerliği incelenmiştir. Her iki çalışma grubu için de modelin anlamlı olduğu ve iyi uyum değerleri ürettiği görülmüştür. SDAGO'nun ölçüt bağıntılı geçerliği, Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği (ASYÖ) kullanılarak incelenmiştir. Buna göre her iki çalışma grubunda, SDAGO’nun alt boyutları ve toplam puanının ASYÖ ile orta ve yüksek düzeyde anlamlı ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışmalarında SDAGO’nun tümü için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısının her iki çalışmada da .88 olduğu görülmüştür. Cronbach Alfa Katsayılarına Alt boyutlar açısından bakıldığında ise birinci çalışma grubunda .48 - .69 arası, ikinci çalışma grubunda .60 - .72 arasında değiştiği bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler


Sosyal-duygusal gelişim, ahlaki gelişim, doğrulayıcı faktör analizi, ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri.

Yazar: Kayhan BOZGÜN - - Kemal BAYTEMİR
Sayfa Sayısı: 139-156
DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14754
Tam Metin:
Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.