ISSN:2667-5552
Turkish Studies - Historical Analysis

Editor: Cemalettin KÖMÜRCÜ
Assistant Editor: Ramazan BÖLÜK-Mehmet Burak ÇAKIN-Esra KİRİK
Publication Place: Skopje-MACEDONIA/Ankara-TURKEY
Year-Number: 2019-Volume 14 Issue 4
Generic File | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Recep ARSLAN 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA DEVREK HAPİSHANESİ , 735-748
DEVREK PRISON AT THE BEGINNING 20TH CENTURY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39912
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Cevat BAŞARAN - Mustafa YILDIZLI PARION TİYATROSU VİCTORİA’LI ALINLIK ve MİMARİ BEZEMESİ, 749-766
PARION THEATER VICTORIA’ PEDIMENT AND ARCHITECTURAL DECORATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39826
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa CAN MUSTAFA PAŞA’NIN H. 1149 / M. 1736 TARİHLİ İRAN ELÇİLİĞİ LEVAZIMATI, 767-784
SUPPLIES FOR THE IRAN EMBASSY OF MUSTAFA PASHA OF H. 1149 / AD. 1736
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39270
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bayram ÇETİN TARİHİ COĞRAFYA BAKIMINDAN AZ BİLİNEN BİR KAYNAK: ANADOLU-İSTATİSTİKÎ, İKTİSADÎ VE ASKERÎ COĞRAFYA (1. Cilt), 785-805
A LITTLE-KNOWN RESOURCE REGARDING HISTORICAL GEOGRAHPY: ANATOLIA – STATISTICAL, ECONOMIC AND MILITARY GEOGRAPHY (Volume 1)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37209
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gözde ÇOLAKOĞLU SARI - Şengül ALTUN ÖNEY OSMANLI-TÜRK MÜZİĞİ TEORİ GELENEĞİNİN DÖNÜŞÜMÜ: KANTEMİR VE PADUA EKOLÜ , 807-820
TRANSFORMATION OF OTTOMAN – TURKISH MUSIC THEORY TRADITION: CANTEMIR AND PADUA SCHOOL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39469
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hikmet DEMİRCİ KAZAK AİLE YAPISINDA KÜLTÜREL VE MİTOLOJİK KAVRAMLAR: OTAĞ, OCAK, ŞANIRAQ, DASTARHAN, 821-832
CULTURAL AND MYTHOLOGICAL CONCEPTS IN KAZAKH FAMILY: OTAG, OCAK, ŞANIRAQ, DASTARHAN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40255
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Feyzullah EZER DÜNYA EKONOMİK KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’NİN DEVLETÇİLİĞE İNTİKALİ VE İZLEMİŞ OLDUĞU KALKINMA POLİTİKALARI , 833-846
DEVELOPMENT STRATEGIES OF TURKEY AFTER WORLD ECONOMIC CRISIS AND ITS TRANSITION TO STATİSM POLİCİES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39838
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hakan GÜNGÖR TÜRKİYE VE SAVAŞ MÜLTECİ KURULU’NUN BALKAN YAHUDİLERİNİ KURTARMA FAALİYETLERİ, 847-860
TURKEY AND WAR REFUGEE BOARD’S RESCUE ACTIVITIES FOR BALKAN JEWS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37879
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gökmen KANTAR - Sibel AKOVA MİCHEL FOUCAULT’UN BİLGİ VE GÜÇ ODAKLI SÖYLEM ANLAYIŞI BAĞLAMINDA GERÇEKLİK VE İKTİDAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TARİHSEL ÇÖZÜMLEMESİ, 861-873
HISTORICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN REALITY AND POWER IN THE CONTEXT OF MICHEL FOUCAULT'S KNOWLEDGE AND POWER-ORIENTED DISCOURSE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37842
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Büşra Elif KASAPOĞLU PARION’DAN BİR GRUP KORINTH ALABASTRONU, 875-902
A GROUP OF CORINTHIAN ALABASTRONS FROM PARION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39930
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yüksel KAŞTAN ALİ GALİP'İN SİVAS KONGRESİNİ ENGELLEME ÇABALARI, 903-927
EFFORTS OF ALİ GALİP TO PREVENT SİVAS CONGRESS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39394
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Seyfettin KAYA İLHANLILAR DÖNEMİ’NDE MERÂGA VE TEBRÎZ GÖZLEMEVLERİ, 929-946
MARAGHA AND TABRÎZ OBSERVATIONS IN THE PERIOD OF ILKHANIDS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39759
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Vefa KURBAN “BEZBOJNİK” DERGİSİ VE ATEİZM PROPAGANDASI, 947-964
THE MAGAZİNE “BEZBOZHNİK” (THE GODLESS) AND ATHEİSM PROPAGANDA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.38229
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hanan MALKAWI - İman HAYAJNEH التاريخ في فكر المعلم الشيخ عبد الكريم غرايبة (1923-2014) كتاب , 965-976
History in the thought of teacher Sheikh Abdul Karim Gharaibeh (1923-2014) The book
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.25867
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Nadir ÖZDEMİR İSLAM MEDENİYETİNİN İMKÂNI: ERKEN ABBASİ ÇAĞI KAPSAMINDA ULEMA-ÜMERA İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ, 977-987
THE POSSIBILITY OF ISLAMIC CIVILIZATION: AN OVERVIEW OF ULAMA -UMERA RELATIONS IN EARLY ABBASID PERIOD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39235
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sabri Can SANNAV - Cem TURAN ASKERİ ZAFERDEN DİPLOMATİK YENİLGİYE BİR ÖRNEK: 1897 DÖMEKE MEYDAN MUHAREBESİ VE SONRASINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER, 989-1000
AN EXAMPLE OF MİLİTARY VİCTORY TO DİPLOMATİC DEFEAT: THE 1897 DÖMEKE BATTLE AND THE DEVELOPMENTS THAT FOLLOWED
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39340
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Oğuz ŞENTÜRK 1678 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE VE 1834-35/1840-41 TARİHLİ NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE İNAY KAZÂSININ NÜFUS YAPISI, 1001-1028
POPULATION STRUCTURE OF THE INAY ACCIDENT ACCORDING TO THE AWARID BOOK DATED 1678 AND THE POPULATION BOOKS DATED 1834-35/1840-41
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37831
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sayim TÜRKMAN - Abdulrahman İLHAN KIBRIS BARIŞ HAREKATI’NA GİDEN SÜREÇ, 1029-1046
PROCESS TO CYPRUS PEACE OPERATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39629
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aytaç YILDIZ OSMANLI MODERNLEŞMESİ VE BASIN: CERİDE-İ HAVADİS GAZETESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 1047-1059
OTTOMAN MODERNISATION AND PRESS: A STUDY ON THE NEWSPAPER OF CERİDE-İ HAVADİS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37852
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Turkish Studies - Historical Analysis
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.