ISSN:2667-5552

ORTAÇAĞ AVRUPA’SINDA YAHUDİLERİN GENEL DURUMU VE LAS SİETE PARTİDAS’A (1265) GÖRE YASAL STATÜLERİ


Hıristiyanlığın farklı bir inanç olarak ortaya çıktığı ilk andan itibaren Yahudiler ve Hıristiyanlar arasında karşılıklı nefret ve gizli veya aleni düşmanlıkların yaşandığı bir süreç başlamıştır. Bu düşmanlığın sebebi Hıristiyanlar bakımından teolojik ve doktrinsel ihtilafların yanı sıra İsa Mesih’in öldürülmesinde rol oynayan Yahudilere karşı hissedilen kin ve intikam duygularının hiçbir zaman yok olmamasıdır. Nihai ve ayrıcalıklı kurtuluşun yalnızca kendi “üstün” ırkları için olduğuna inanan ve bütün insanların eşit olduğunu kabul etmeyen Yahudilerin ise diğer milletleri küçük görmesi ve onlara bir düşmanlık beslemesi zaten doğalarında olan bir şeydi. Bununla birlikte belki de her iki dinin taraftarları arasındaki düşmanlıkta asıl sebep olarak, inanç farklılıkları değil, aksine benzerlikler söz konusu olabilir. Çünkü Hıristiyanlık, Yahudiliğin içinden çıkmıştı ve başta tek tanrı inancı olmak üzere her iki dinin birçok müşterek noktaları vardı. Bu nedenle de taraftarlarının sayısını çoğaltmak ve kendi dinlerini diğer insanlara kabul ettirmek için birbirlerinin rakibi durumundaydılar. Bu süreçte her iki taraf bir yandan kendi inançlarını yaymak maksadıyla propaganda faaliyetlerinde bulunurken diğer yandan da dindaşlarından herhangi birisinin öteki taraf tarafından ikna edilme olasılığının endişesini yaşadılar. Neticede Ortaçağ Avrupa’sında kendilerine hızla taraftar bulan ve sayıları artan Hıristiyanlar, söz konusu rekabette siyasi bakımdan zayıflayan Yahudilere karşı Roma Devleti’nin desteğiyle üstünlük sağlamışlardır. Küçük bir azınlık olarak Hıristiyanların arasında yaşamak durumunda olan Yahudiler bazı haklara sahip olsalar da neredeyse her zaman hakarete uğramışlar ve antisemitik saldırılara maruz kalmışlardır. 1265’te Kastilya Kralı X. Alfonso (1252-1284) tarafından çıkarılan Las Siete Partidas veya daha eski adıyla Libro de las Leyes’in (Kanunlar Kitabı) ilgili bölümünde Yahudilerin sahip olduğu haklar, bu hakların sınırları, Hıristiyanların arasında onların uymaları gereken kurallar ve yasaları göz ardı edenlere uygun görülen cezalardan bahsedilmektedir. Bu çalışmada Ortaçağ Avrupa’sında Yahudilerin genel durumu ve söz konusu Kanunlar Kitabı’na göre yasal statüleri ele alınmaktadır.


Keywords


Orta Çağ, Hıristiyanlar, Yahudiler, Antisemitizm, Las Siete Partidas.

Author: Emrullah KALELİ
Number of pages: 577-592
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.32694
Full text:
Turkish Studies - Historical Analysis
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.