KARAMANOĞULLARI’NIN TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Karaman aşiretinin reisi Nure Sufi’dir. Nure Sufi 1231 yılındaki Baba İlyas isyanında onun yanında yer almıştır. Karamanlılar Nure Sufi’den sonra Kerimüddin Karaman Bey’in önderliğinde Kilikya sınırlarındaki uçlarda Türkmen Dağları diye bilinen dağlık kesimde Varsak, Durgut, Bulgar, Kosun, Göğes gibi diğer Türkmen aşiretleri ile işbirliği yaparak güçlendiler. Karaman Bey özellikle Moğol kumandanı Baycu’nun Anadolu’ya geldiği sırada yaşanan karmaşadan istifade ederek aşireti ile birlikte yol kesmeye ve yağmacılığa başladı. Bu esnada Selçuklu tahtında bulunan IV. Rükneddin Kılıç Arslan, Karaman Bey’e sahip olduğu yerleri ikta olarak vermek suretiyle itaat altına almak istemiş, kardeşi Bonsuz’a da Emir-i Candarlık payesi vermiştir. Ancak Karamanlılar, Sultanın bu tutumundan sonra sakinleşecekleri yerde daha da saldırgan bir tutum izlemeye başlamışlardır. Bu bildiride IV. Rükneddin Kılıç Arslan döneminden başlamak üzere Selçuklu devlet işleyişinde Karamanoğulları’nın etkisi izah edilecektir.


Keywords


Konya, Karaman, Karamanoğulları, Nure Sufi, Karaman Bey.

Author: Fatma İNCE
Number of pages: 565-575
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.24795
Full text:
Share:
Turkish Studies - Historical Analysis
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.