ISSN:2667-5625
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics

Editor: Necip Fazıl KURT - Bilal SOLAK
Assistant Editor: Oktay KIZILKAYA - Azamat MAKSÜDÜNOV-Nevzat TETİK - Hakan ÖZDEMİR – Murat YILDIZ
Publication Place: Skopje-MACEDONIA/Ankara-TURKEY
Year-Number: 2019-Volume 14 Issue 4
Generic File | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

İslam AKBULUT - İsmail ŞİRİNER VERGİ AFFLARININ VERGİ MÜKELLEFLERİ AÇISINDAN VERGİ UYUMUNA ETKİSİ: BATMAN İLİ ÖRNEĞİ, 1157-1172
THE EFFECTS OF TAX AMNESTİES ON TAX COMPLIANCE BY TAXPAYERS BATMAN PROVINCE EXAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.24815
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Levent AYDIN - İzzet ARI PARİS ANLAŞMASININ UYGULANMA SÜREÇLERDEKİ ZORLUKLAR: BÜYÜK FOSİL YAKIT ÜRETİCİLERİ ÖRNEĞİ, 1173-1186
CHALLENGES ON PROCESSES FOR THE IMPLEMENTATION OF PARIS AGREEMENT: MAJOR FOSSIL FUEL PRODUCERS CASE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.32703
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

H. Kutay AYTUĞ KUŞADASI EKOTURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 1187-1211
EVALUATION OF KUŞADASI ECOTURISM POTENTIAL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39861
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Dursun BOZ - Cengiz DURAN Arzu BÜLBÜL YENİLMEZ İŞ STRESİNİN İŞ MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ, 1189-1204
EFFECT OF WORK STRESS ON WORK MOTIVATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36937
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Birgül BOZKURT YAZAR - Zülkif YALÇIN FİNANSAL VE MALİ TABLO OKURYAZARLIĞI: TUNCELİ’DE TİCARETLE UĞRAŞAN VERGİ MÜKELLEFLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, 1205-1223
FINANCIAL AND FINANCIAL STATEMENT LITERACY: AN IMPLEMENTATION FOR TAX PLAYERS DEALING IN TRADE IN TUNCELI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39821
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İsmail DURSUNOĞLU KUVVETLER AYRILIĞI PERSPEKTİFİNDEN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE YASAMA, 1225-1238
LEGISLATIVE IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF THE SEPARATION OF POWER
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40014
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Burak Hamza ERYİĞİT - Belkıs KAHRİMAN GÜNEŞ YEREL YÖNETİCİLERİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA BAKIŞI: KAYIRMACI MUHATAPLIK SORUNUNA DAİR BİR ALAN ARAŞTIRMASI, 1239-1255
LOCAL MANAGERS TO CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS OVERVIEW: A FIELD RESEARCH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39978
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emel GELMEZ - Alper GEDİK GEÇİŞ EKONOMİSİ ÜLKELERİNDE VERİMLİLİK ANALİZİ, 1257-1273
PRODUCTIVITY ANALYSIS IN TRANSITION ECONOMY COUNTRIES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39455
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yüksel HATIR - Cem KARTAL POLİTİK RİSK ENDEKSİNİN BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: SEKTÖREL BİR UYGULAMA, 1275-1292
THE IMPACT OF POLITICAL RISK INDEX ON BORSA ISTANBUL STOCK RETURNS: A SECTORAL APPLICATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39596
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gülay İRAK - Şiraslan MAMMADOV MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ: TR81 BÖLGESİ ÖRNEĞİ, 1293-1308
THE EFFECT OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: THE CASE OF TR81 REGION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39743
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ata KAHVECİ - Ercüment OKUTMUŞ SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME (SDFTM) VE KISITLAR TEORİSİNİN ENTEGRASYONU İLE LOJİSTİK MALİYETLERDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ, 1309-1322
A RESEARCH ON THE EFFICIENCY OF LOGISTIC COSTS WITH INTEGRATION OF TIME-DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING AND THEORY OF CONSTRAINTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39428
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ali KESTANE - Niyazi KURNAZ Mert Osman SİZER FİNANS KURULUŞLARINDA GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ: TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE UYGULAMA, 1323-1358
ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY PERFORMANCE BY GRAY RELATIONAL ANALYSIS METHOD IN FINANCIAL INSTITUTIONS: APPLICATIONS IN TURKISH BANKING SECTOR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30287
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatma Betül KARACA - Şerife KILIÇARSLAN TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDE ETKİNLİK: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, 1359-1381
THE EFFİCİENCY ON THE NON-LİFE İNSURANCE COMPANİES OPERATİNG İN TURKEY: AN APPLİCATİON WİTH DATA ENVELOPMENT ANALYSİS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39922
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Serkan KILIÇ TÜKETİCİLERİN İKİNCİ EL (KULLANILMIŞ) ÜRÜNLERE YÖNELİK ALIŞVERİŞ GÜDÜLERİ VE SATIN ALMA NİYETLERİ, 1383-1402
CONSUMERS' SHOPPING MOTIVES FOR SECOND HAND (USED) PRODUCTS AND PURCHASE INTENTIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39245
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bayram KIRMIZIGÜL TURİZM ÇALIŞANLARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE GÖSTERDİĞİ FARKLILIKLAR VE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNDAN ETKİLENMESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 1403-1422
EVALUATION OF TOURISM EMPLOYEES’ INTENTION TO LEAVE IN TERMS OF DIFFERENCES IN DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND THE EFFECT OF PERSON-ORGANIZATON FIT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39904
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Eray KÖMÜRCÜOĞLU KAMU KURUMLARI YÖNETİMİNDE LİDERLİK VE KRİZ YÖNETİMİ, 1423-1440
LEADERSHIP IN THE PUBLIC INSTITUTIONS MANAGEMENT AND CRISIS ADMINISTRATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.32715
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Eşref KULOĞLU HOLDİNGLERİN YAPISI VE XUTUM (BORSA İSTANBUL ULUSAL TÜM) ENDEKSİ İLE XHOLD (BORSA İSTANBUL HOLDİNG VE YATIRIM) ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ, 1441-1453
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE HOLDING AND THE RELATIONSHIP BETWEEN XUTUM (BORSA ISTANBUL NATIONAL ALL SHARES) INDEX AND XHOLD (HOLDING AND INVESTMENT) INDEX
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39480
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet ORHAN TÜRKİYE’DEKİ HAVALİMANLARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, 1455-1472
EFFİCİENCY EVALUATION OF AİRPORTS IN TURKEY WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39243
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Onur Başar ÖZBOZKURT - Ahu ÜŞENMEZ ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÜNİVERSİTELERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, 1473-1485
MANAGING THE THIRD GENERATION UNIVERSITIES IN TRANSITION: A CASE OF FOUNDATION UNIVERSITY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39296
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ceren PEHLİVAN - Rabia EFEOĞLU TEKNOLOJİ-ENDÜSTRİ 4.0 İLİŞKİSİNİN DIŞ TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AMPİRİK OLARAK İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ, 1487-1502
EMPIRICAL INVESTIGATION OF TECHNOLOGY-INDUSTRY 4.0 RELATION OF THE EFFECT ON TRADE: AN ANALYSIS ON TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30185
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayşe Esra PEKER - Ayşe BOYRAZ YAPISAL KIRILMA ALTINDA CİNSİYET TEMELLİ İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN SINANMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 1503-1517
ANALYZING THE UNEMPLOYMENT HYSTERESIS FOR MEN AND WOMEN IN TURKEY UNDER STRUCTURAL BREAK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37003
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Özgür Bayram SOYLU MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞINA KANTİTATİF BİR İNCELEME, 1519-1533
A Quantitative Review of Central Bank Independence
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39259
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Lütfü ŞİMŞEK Klasik İktisatın Felsefi Temelleri ve Weberyen Eleştirisi, 1535-1550
PHILOSOPHICAL CONSTRUCTION OF CLASSICAL ECONOMICS AND ITS WEBERIAN CRITIC
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36888
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aysel TEKGÖZ OBUZ MEDYADAKİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNAYET HABERLERİNİN BOŞANMIŞ KADINLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA, 1551-1566
EVALUATION OF DIVORCED WOMEN’S OPINION ABOUT THE VIOLENCE AND MURDERORIES NEWS IN THE MEDIA: A QUALITATIVE RESEARCH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40141
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ebru ULUCAN - İsmail KIZILIRMAK OTEL YATIRIMLARINDA KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE AGLOMERASYON KOŞULLARININ ETKİSİ, 1567-1580
THE SITE OF ESTABLISHMENT CHOICE IN HOTEL INVESTMENTS AND THE IMPACT OF AGGLOMERATION EFFECT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36933
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Üzeyir YASAK - Hüseyin Melih ÖZDEMİR ŞEHİRSEL TURİZM KAYNAKLARI AÇISINDAN ETİMESGUT ULUSLARARASI ANADOLU GÜNLERİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 1581-1601
EVALUATION OF CULTURAL AND ART FESTIVAL OF ETİMESGUT INTERNATIONAL ANATOLIAN DAYS IN TERMS OF URBAN TOURISM RESOURCES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39733
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdulkadir YAŞAR SİYASAL PARTİ İMAJININ SEÇMEN TERCİHLERİNE ETKİSİ: KÜTAHYA VE AFYONKARAHİSAR’DA CHP’YE OY VERMEYEN SEÇMEN ÖRNEĞİ, 1603-1619
THE IMPACT OF THE PARTY IMAGE ON VOTING BEHAVIOR: THE CASE OF VOTERS WHO HAVE NOT VOTED FOR CHP IN KUTAHYA AND AFYONKARAHISAR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39484
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hakan YAŞ YAŞAM MEMNUNİYETİ ÜZERİNDE BELEDİYELERİN ÇEVRE GÖSTERGELERİNİN ETKİSİNİN TAHMİN EDİLMESİ: TÜRKİYE’DEN KANITLAR, 1621-1635
ESTIMATING THE EFFECT OF MUNICIPAL ENVIRONMENTAL INDICATORS ON LIFE SATISFACTION: EVIDENCE FROM TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39286
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.