ISSN:2667-5625
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics

Editör: Necip Fazıl KURT - Bilal SOLAK
Editör Yardımcısı: Oktay KIZILKAYA - Azamat MAKSÜDÜNOV-Nevzat TETİK - Hakan ÖZDEMİR – Murat YILDIZ
Yayın Yeri: Skopje-MACEDONIA/Ankara-TURKEY
Yıl-Sayı: 2019-Volume 14 Issue 3
Jenerik Dosyası | Tam Metin | İçindekiler | Kapak Resmi |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Ahmet Tayfur AKCAN - TÜRK CUMHURİYETLERİNDE İŞSİZLİK HİSTERİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ, 623-637
UNEMPLOYMENT HYSTERESIS IN TURKISH REPUBLICS: PANEL DATA ANALYSIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23297
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Aybeniz Akdeniz AR - Meltem ÖZTÜRK TÜRK KAHVESİ TÜKETİMİNDE MOTİVASYONEL FAKTÖRLERİN NİTEL ANALİZİ, 639-658
QUALITATIVE ANALYSIS OF MOTIVATIONAL FACTORS OF TURKISH COFFEE CONSUMPTION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30286
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Ali Osman BALKANLI - Bölgesel Ekonomik Yakınlaşmada Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova Toplumlarının Türkiye’ye Bakışları ve Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, 659-686
A Study on the Perceptions and Tendencies of Bulgarian, Ukrainian and Moldovan Societies on Turkey at the Regional Economic Convergence
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36864
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Ali BERK - İlkay UÇUM TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURLARI İLE PATATES FİYATI ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ, 687-696
CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN EXCHANGE RATES AND CONSUMER PRICES OF PATATO IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.32662
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

İbrahim BOZACI - Rukiye Nur BEĞDEŞ İsmail GÖKDENİZ SAĞLIK UYARI ETİKETİNİN, ALGILANAN KALİTE, ALGILANAN SAĞLIK RİSKİ VE SATIN ALMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA, 697-708
THE EFFECT OF HEALTH WARNING LABEL ON PERCEIVED QUALITY, PERCEIVED HEALTH RISK AND PURCHASING TENDENCY: A RESEARCH IN ANKARA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23524
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Murat ÇAKIRKAYA - Markaya Duyulan Güven Üzerinde Deneyimsel Pazarlamanın Rolü: Ulusal Düzeyde Faaliyet Gösteren Lojistik Şirketi Müşterileri Üzerinde Bir Çalışma , 709-733
The Role of Experiential Marketing on Brand Trust: A Study on the Customers of Logistics Companies Operating at National Level
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30200
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Arzum Erken ÇELİK - TÜRK FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN CAMEL ANALİZİ, 735-759
CAMEL ANALYSIS OF TURKISH FINANCING COMPANIES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22944
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Süleyman ÇELİK - Soner KÜNÇ Safa ACAR TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMINDA ADALET ve YOKSULLAŞMA SORUNU: 2000 SONRASI DÖNEM ÜZERİNE BİR ANALİZ, 761-780
THE PROBLEM OF JUSTICE AND IMPOVERISHMENT INCOME DISTRIBUTION IN TURKEY: AN ANALYSIS ON THE PERIOD AFTER 2000
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23303
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Ayşegül ÇİMEN - THE IMPACT of INNOVATION on FIRM PERFORMANCE: EVIDENCE from BORSA ISTANBUL, 781-792
THE IMPACT of INNOVATION on FIRM PERFORMANCE: EVIDENCE from BORSA ISTANBUL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23275
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Ahmet EDİ - Bahar BEYAZİPEK NATO’NUN BOSNA-HERSEK ASKERİ MÜDAHALESİ ÖNCESİ TÜRKİYE’NİN SİYASİ ÇABALARI, 793-802
TURKEY'S POLITICAL EFFORTS BEFORE THE NATO MILITARY INTERVENTION IN BOSNIA-HERZEGOVINA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23285
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Erman EROĞLU - Gökçe MARAŞ MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMLARI VE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE İLİŞKİN LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ, 803-829
FISCAL SUSTAINABILITY APPROACHES AND EVALUATION OF LITERATURE FOR FISCAL SUSTAINABILITY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23019
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Cahit GÜNGÖR - DÜNYA GENELİNDE JEOTERMAL ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN YATIRIM VE ÜRETİM MALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİMESİ, 831-842
THE EVALUATION OF INVESTMENT AND GENERATION COSTS FOR ELECTRICITY GENERATION FROM GEOTHERMAL ENERGY IN THE WORLD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23277
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Hatice KOÇ - Hırvatistan’da E-Devlet Politika Ve Uygulamalarının AB Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi, 843-868
Assessment of E-Government Policies and Practices in Croatia Through the Perspective of EU Indicators
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23309
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Eray KÖMÜRCÜOĞLU - YEREL YÖNETİMLERDE TÜRKİYE’NİN MODERNLEŞMESİ VE STRATEJİK PLANLAMA, 869-881
MODERNISATION OF T URKEY IN RESPECT OF LOCAL ADMINISTRATION AND STRATEGICAL PLANNING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23343
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Muhammed ORAL - Ünal ÖZDEMİR MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASINDA BİR AKTÖR OLARAK LİNYİTİN TARTIŞMALI MİSYONU, 883-902
THE CONTROVERSIAL MISSION OF LIGNITE AS AN ACTOR IN NATIONAL ENERGY AND MINING POLICY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.24999
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Tuba ÖZKAN - TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: CAMELS ANALİZİNE DAYALI BİR UYGULAMA, 903-920
PERFORMANCE MEASUREMENT OF PARTICIPATION BANKS IN TURKEY: AN APPLICATION BASED ON ANALYSIS OF CAMELS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23311
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

İlknur ÖZTÜRK - ÖRGÜTLERDE KARANLIK DÖRTLÜ – DARK TETRAD, 921-933
DARK TETRAD IN ORGANIZATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30244
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Mehtap ÖZTÜRK - Aykut BEDÜK Kemalettin ERYEŞİL ÇALIŞANLARIN ETİK İKLİM ALGILAMALARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜKENMİŞLİĞİN ARACILIK ROLÜ, 935-947
The Effect of Ethical Climate Perception on Employees Job Satisfaction: The Mediator Role of Burnout
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22511
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Nilüfer RÜZGAR - ÖRGÜTLERDE UYGULANAN KATI VE ILIMLI İNSAN KAYNAKLARI MODELLERİNİN, ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 949-974
A RESEARCH ON THE EFFECT OF THE PERCEPTION OF EMPLOYEES ABOUT HUMAN RESOURCES MODELS ON JOB SATISFACTION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23316
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Didem SAYGIN - Orhan Veli ALICI YEREL YÖNETİMLERDE EVSEL KATI ATIK YÖNETİMİ VE GELECEĞİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME, 975-994
AN ASSESSMENT ON MANAGEMENT AND FUTURE OF DOMESTIC SOLID WASTE IN LOCAL GOVERNMENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36918
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Nazlı SEYHAN - Seda TOLUN TAYALI TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE MAKROEKONOMİK OLARAK YAKINSAMASI ÜZERİNE, 995-1010
ON THE MAKROECONOMİC CONVERGENCE OF TURKEY TO THE EUROPEAN UNİON COUNTRİES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36852
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Bahar SUVACI - Hale ÖZBAKIR SELCANOĞLU BIST100 Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi, 1011-1033
Evaluation of the Companies in the BIST100 Index According to Their Corporate Social Responsibility
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23307
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Seçil ŞENEL UZUNKAYA - DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN ÜLKELERİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA ETKİLERİ: MINT ÜLKELERİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ANALİZ, 1035-1043
THE EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON THE ECONOMIC PERFORMANCE: A HISTORICAL ANALYSIS ON THE MINT COUNTRIES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23329
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Işıl TELLALBAŞI MENGÜÇ - Asimetrik bilgi çerçevesinde hane halkı harcamaları ve güven indekslerinin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: ithalat ve ihracat perspektifinden bakış, 1045-1056
The effects of household spending and confidence indices on international trade in the context of asymmetric information: from an import and export perspective
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23302
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Gökhan TOPLUK - Yunus KOÇ DEMOKRASİNİN ÜZERİNDEKİ MİSTİK ÖRTÜYÜ KALDIRMAK: SCHUMPETER’İN DEMOKRASİNİN KLASİK DOKTRİNİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ, 1057-1070
TO REMOVE THE MYSTİCAL VEİL OVER DEMOCRACY: SCHUMPETER’S CRITICISM RAISED AGAINST THE CLASSICAL DOCTRINE OF DEMOCRACY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23284
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Uğur UĞUR - Erhan AYDIN Sevtap SARIOĞLU UĞUR Girişimci Pazarlama Boyutları ile Firma Performansı Arasındaki İlişki ve Etik Liderlik Tarzlarının Moderatör Etkisi, 1071-1091
Relationship Between Entrepreneurial Marketing Dimensions and Firm Performance and Moderator Effect of Ethical Leadership Styles
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36819
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Tuğçe UZUN KOCAMIŞ - Konkordato Sürecinde Bağımsız Denetim Raporu GDS 3400- İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi Standardı Açısından Değerlendirme, 1093-1105
Independent Audit Report in Concorde Process GDS 3400- Evaluation of Forward Financial Information Standard
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23315
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Nurettin ÜNSAL - Taner DEMİRKOL TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN FİNANSMANI, 1107-1133
LOCAL GOVERNMENT FUNDING IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.24818
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Yunus ZENGİN - Funda TOKUCU KÜRESEL İŞLETMECİLİKTE KÜLTÜRÜN ÖNEMİ HOFSTEDE’NİN KÜLTÜREL BOYUTLARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME, 1135-1155
THE IMPORTANCE OF CULTURE IN GLOBAL BUSINESS ADMINISTRATION: AN ASSESSMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF HOFSTEDE'S CULTURAL DIMENSIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30172
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin


Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.