ISSN:2667-5625

YEREL YÖNETİMLERDE EVSEL KATI ATIK YÖNETİMİ VE GELECEĞİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME


2010 yılında yürürlüğe koyulan bir yönetmelik ile evsel katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesine dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Anılan sürecin sahipleri olarak da büyükşehir belediyeleri, diğer belediyeler ve belediye birlikleri sayılmıştır. Bu hizmet kapsamında da toplam sistem maliyeti ile kirleten öder ilkesi gereği tarifelerin belirlenmesi yoluna gidilmiş, ilgili bakanlık tarafından gerekli dokumanlar hazırlanarak rehberlik faaliyetinde bulunulmuştur. Ancak 2010 yılında yürürlüğe giren bu yönetmeliğin hükümlerinin evsel katı atık idarelerince bir yıl içerisinde sağlanması hüküm altına alınmışken neredeyse her yıl yapılan değişiklikle bu süreç 31/12/2020 tarihine dek uzatılmıştır. Hâlihazırda çevrenin korunması ve buna bağlı olarak herkesin dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşaması amacına hizmet eden bu düzenleme büyük oranda uygulama alanı bulamamıştır. Söz konusu mevzuata uyum sağlayanlar ile bu yönde gerekli adımları atmaya başlayan belediyelerde ise gerek mevzuatın bazı hususlara değinmemesi gerekse de sistemin oldukça karmaşık olması nedeniyle önemli sorunların yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu makalede de anılan sürecin tarihsel gelişimi, uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ile özellikle çevreye dair bu tür vergi ve ücretlerin tek tipleştirilmesinin önemine değinilecektir. Ayrıca evsel katı atıkların vergilendirilmesi ile ilgili olarak Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara da yer verilecektir.


Keywords


Yerel Yönetimler, Evsel Katı Atık, Kirleten Öder, Çevre Temizlik Vergisi, Avrupa Birliği Evsel Katı Atık Vergileri.

Author: Didem SAYGIN - Orhan Veli ALICI
Number of pages: 975-994
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36918
Full text:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.