Bölgesel Ekonomik Yakınlaşmada Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova Toplumlarının Türkiye’ye Bakışları ve Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma


Dünya ekonomisinde, ülkeler gereksinimlerini karşılamak, döviz geliri elde etmek ve ticaretlerini geliştirmek gibi nedenler başta olmak üzere, çeşitli nedenlerle dış ticaretlerini artırmaya ve dolayısıyla refahlarını artırmaya yönelirler. Bu noktada ekonomiler, bir yanda ürün arz boyutunda önde olmayı getirici etkinlikler başta olmak üzere çabalara girerlerken, diğer yanda bölgesel yakınlığı kullanarak, ekonomik ilişkilerini bölgesel düzlemde geliştirmeye ve dış ticaretlerini artırmaya yönelirler. Burada coğrafi yakınlık önemli bir belirleyicidir ve bu coğrafi yakınlıkta da ülke toplumlarının birbirlerine ekonomik düzlemdeki bakışı ve eğilimlerinin önemli olduğu düşünülmelidir. Bu makalede, bu bağlamda Türkiye’nin bölgesinde yer alan Bulgaristan, Moldova ve Ukrayna’da toplumların (tüm evren ve tekil ekonomiler olarak) ekonomik düzlemde Türkiye konusundaki algıları örneklemler bağlamında ölçülmüş ve Kruskal-Wallis Testi, Mann-Whitney testleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlerden görülen odur ki, incelenen örneklem bütününde, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda, değişen derecelerde olumlu bir görünüm vardır. Türkiye’ye dönük olumlu bakış ve eğilim özellikle Moldova’da ve Ukrayna’da yüksek düzeylerdedir. Moldova’daki bu olumlu bakışta Gagauz topluluğunun göreli etkisi ve 2016’da yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşmasının ve 2018 yılında yürürlüğe giren iki ülke vatandaşlarının serbest dolaşım hakkının varlığı vurgulanmalıdır. Araştırma kapsamındaki diğer bir ülke olan Bulgaristan’da ise, diğer ülkelere göre, Türkiye’ye dönük olumlu bakış ve eğilimlerde göreli bir düşüklük görülmüştür. Buradaki farklılaşmanın daha çok Bulgar toplumunun tarihsel negatif bilinçaltından kaynaklandığı ve iki toplum ve ekonomi arasında ilişkilerin gelişmesi ile bu algının değişebileceği düşünülebilir.


Keywords


Bölgesel Ekonomik Yakınlaşma, Coğrafi Yakınlık, Türkiye Algısı, Dış Ticaret ve Bulgaristan-Ukrayna-Moldova ekonomi ve toplumları, Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Eğilimler

Author: Ali Osman BALKANLI
Number of pages: 659-686
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36864
Full text:
Share:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.