TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE MAKROEKONOMİK OLARAK YAKINSAMASI ÜZERİNE


Avrupa Birliği (AB), ekonomik olarak belli bir düzeyde olan, gelir ve refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerden oluşan bir bütünleşmedir. AB’nin temel hedefleri arasında yer alan, fiyat istikrarı, ödemeler dengesi, yaşam şartlarının iyileştirilmesi, yüksek istihdam, dengeli kamu harcamaları, istikrarlı ve dengeli büyüme gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi için, üye ülkelerin ekonomi politikalarının koordinasyonu gerekmektedir. Bu çalışmada, 2008’den 2017’ye kadar olan süreçte Maastricht Kriterleri’ndeki ekonomik göstergelerden Enflasyon, Faiz, Bütçe Açığı/GSYİH, Kamu Borçları/GSYİH değişkenleri ile Türkiye’nin günümüzdeki 28 AB ülkesine yakınsama durumu ele alınmıştır. İlk olarak, AB ülkeleri ve Türkiye’nin, Maastricht Kriterleri’nde belirtilen makroekonomik göstergelere göre karşılaştırması yapılmış, birbirine benzerlik gösteren ülkeler kümeleme analizi ile gruplandırılmıştır. Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde ekonomik durumunun zaman bazlı değerlendirilmesinde yıllara göre değişimi göz ardı etmemek adına panel veriyle çalışılmıştır. Bu sebeple, kümeleme analizi ile elde edilen homojen gruplardaki ülkelerin panel veri birim kök analizi ile birbirine yakınsama durumunu incelenmiştir. 2008-2017 veri ortalamalarıyla yapılan kümeleme analizi sonucu üç küme elde edilmiştir. Türkiye, içinde bulunduğu grupta Danimarka, İsveç, Letonya, Litvanya, Çekya, Romanya, Polonya, Finlandiya, Slovakya, Bulgaristan, Lüksemburg ve Estonya’nın da içinde bulunduğu grupta yer almaktadır. Yakınsama analizi sonucunda ise her gruptaki ülkelerde belirtilen değişkenlere göre genel olarak yakınsama gözlenmiştir.


Keywords


yakınsama, kümeleme analizi, Avrupa Birliği, Maastricht Kriterleri, panel veri.

Author: Nazlı SEYHAN - Seda TOLUN TAYALI
Number of pages: 995-1010
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36852
Full text:
Share:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.