ISSN:2667-5625

Girişimci Pazarlama Boyutları ile Firma Performansı Arasındaki İlişki ve Etik Liderlik Tarzlarının Moderatör Etkisi


Belirsizliklerin ve öngörülemez durumların yaşandığı günümüz pazar ortamında, girişimci pazarlama, özellikle kısıtlı kaynaklarla hayatta kalmaya çalışan sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin başarı şansını yükseltebilecek önemli bir unsur haline gelmiştir. Yöneticilerin sahip olduğu özellikler, bu işletmelerin stratejilerini belirleme ve uygulama aşamasında doğrudan etki etmektedir. Yöneticilerin görevlerini yerine getirirken ne kadar etik davrandıkları ise birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu durum, girişimci pazarlama uygulamalarının, işletmenin performansını etkilemesi boyutunda, yöneticilerin etik liderlik özelliklerinin moderatör rolünü akla getirmektedir. Araştırmada, girişimci pazarlama uygulamaları ile işletme performansı arasındaki ilişki ve yöneticilerin liderlik özelliklerinin bu ilişki üzerindeki aracı rolü incelenmiştir. Araştırma, Kayseri/Türkiye’de faaliyet gösteren üretim firmalarında görev yapan 290 yöneticiye uygulanmıştır. Araştırmada anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Analiz aşamasında, girişimci pazarlama boyutları (proaktiflik, fırsat odaklılık, risk yönetimi, yenilik odaklılık, müşteri yoğunluğu, kaynak kullanımı, değer yaratma) ile firma performansı arasındaki ilişkinin incelenmesinde korelasyon analizi kullanılmıştır. Bu ilişkide etik liderlik özelliklerinin (insancıl, adil, ılımlı) aracı rolünün incelenmesinde regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, girişimci pazarlama boyutlarından fırsat odaklılık, müşteri yoğunluğu, kaynak kullanımı ve değer yaratma ile firma performansı arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu boyutlar ile firma performansı arasındaki ilişkide etik liderlik özelliklerinden insancıl liderliğin moderatör etkisi söz konusu iken diğer liderlik özelliklerinin etkisi olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte fırsat odaklılık, müşteri yoğunluğu, kaynak kullanımı boyutlarında insancıl liderliğin olumsuz moderatör etkisi görülürken değer yaratma boyutunda olumlu etki yarattığı belirlenmiştir. Buna göre, etik değerlere uygun hareket etme boyutunda, yöneticilerin insani değerlere ağırlık vermeleri, işletmecilik ilkelerini ihmal etmelerine ve işletme çıkarları ile çakışabilecek, işletme performansını olumsuz etkileyebilecek sonuçlara yol açabilecektir. Buna karşılık, tüketicilere değer yaratma ve ilişkisel stratejiler geliştirme anlamında insancıl değerlere başvurulabileceği görülmektedir. Dolayısıyla yöneticilerin, girişimci pazarlama stratejilerini uygulama aşamasında, toplumsal beklentiler ile işletme çıkarları arasında dengeyi sağlayacak şekilde davranması önerilmektedir. Böylece tüm çıkar gruplarının beklentilerinin karşılanması söz konusu olabilecektir.


Keywords


liderlik, girişimci pazarlama, firma performansı.

Author: Uğur UĞUR - Erhan AYDIN - Sevtap SARIOĞLU UĞUR
Number of pages: 1071-1091
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36819
Full text:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.