Markaya Duyulan Güven Üzerinde Deneyimsel Pazarlamanın Rolü: Ulusal Düzeyde Faaliyet Gösteren Lojistik Şirketi Müşterileri Üzerinde Bir Çalışma


Amaç - Araştırmanın amacı deneyimsel pazarlama uygulamalarının markaya duyulan güven üzerinde bir etkisinin bulunup bulunmadığının tespitidir. Yöntem – Lojistik sektöründe ulusal bazda faaliyet gösteren Yurtiçi Kargo’nun deneyimsel pazarlama uygulamalarına yönelik tüketici algılarının bu markaya duyulan güven üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla üç ana boyuttan oluşan bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Bu veri toplama aracının birinci bölümünde demografik değişkenlere ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölümde 25 madde ve beş boyuttan (duyusal deneyim, duygusal deneyim, davranışsal deneyim, düşünsel deneyim ve ilişkisel deneyim) oluşan “algılanan deneyimsel pazarlama” ana boyutu soruları yer almaktadır. Üçüncü bölümde üç madde ve bir boyuttan oluşan markaya duyulan güven algısına yönelik sorular yer almaktadır. Araştırma kapsamında önce frekans analizi yapılmıştır. Daha sonra araştırmada kullanılan ölçeklerle ilgili boyutlar ve maddelere ilişkin betimleyici istatistiklere yer verilmiştir. Son olarak korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilerek çalışma tamamlanmıştır. Bulgular – Korelasyon analizi sonuçlarına göre deneyimsel pazarlama ile markaya duyulan güven arasında pozitif yönde anlamlı ve yüksek düzeyli bir ilişki tespit edilmiştir (r=0,769). Korelasyon analizinden sonra algılanan deneyimsel pazarlama uygulamalarının markaya duyulan güveni ne düzeyde etkilediğini belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Yurtiçi Kargo markası için kurulan çoklu regresyon modelinin genel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Fakat modeldeki bağımsız değişkenlerden algılanan duyusal deneyim değişkeninin markaya duyulan güven üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. Diğer yandan deneyimsel pazarlama uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen duygusal deneyim ile markaya duyulan güven arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunduğu görülmüştür. Tartışma – Etkin deneyimsel pazarlama uygulamaları sunabilen markalar kendilerini diğer markalardan ayrıştırabilmekte, müşteri memnuniyeti oluşturabilmekte ve tüketicilerin tercihlerini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Dolayısıyla tüketicilerin Yurtiçi Kargo markasına güven duymalarının sağlanması için, deneyimsel pazarlamanın beş boyutu için de ayrı deneyimler tasarlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Bu yapılırken özgün bir yaklaşım benimsenmeli ve müşterilerin tüm süreçlere müdahil olmaları sağlanmalıdır.


Keywords


deneyimsel pazarlama, markaya duyulan güven, müşteri memnuniyeti

Author: Murat ÇAKIRKAYA
Number of pages: 709-733
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30200
Full text:
Share:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.