ISSN:2667-5625

KÜRESEL İŞLETMECİLİKTE KÜLTÜRÜN ÖNEMİ HOFSTEDE’NİN KÜLTÜREL BOYUTLARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME


Bütün maddi ve manevi değerlerin bütünü olarak adlandırılan kültürün küreselleşme süreci ile birlikte önemi bir kat daha artmıştır. Küresel bir köy haline gelen ekonomik pazarlar, birbirlerine benzer homojen ürün ve hizmet sunan işletmelerin yoğun rekabet ortamı yaşadıkları yerler haline gelmiştir. Yaşanan bu değişim işletmeler ile birlikte tüketici davranışlarında da etkili olmuş bilgili, sabırsız, makyavelist, var olan ile yetinmeyen ve araştırıcı özelliğe sahip bir tüketici kesimin oluşmasına neden olmuştur. “Ne üretirsem satarım” düşüncesinin hâkimiyetini “müşterinin istediği ürünün üretilmesi” düşüncesine bırakıldığı günümüzde işletmelerin pazarlama ve yönetim stratejilerini faaliyette bulundukları piyasalardaki kültürel değerlere göre planlamaları sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmelerinde büyük avantaj sağlayacaktır. Rekabetin uluslararası düzeye yükselmesi ve daralan pazarlarda güçlü olabilmek, farklı kültürlerin en iyi şekilde yönetilerek farklılıklardan kaynaklı oluşabilecek sorunların giderilmesine bağlıdır. Bu durum küresel bağlamda faaliyette bulunan işletmelerin başarısında önemli role sahiptir. Geçmişte birçok yönetici tarafından göz ardı edilen ve hazırlanan politika ve stratejilerde arka planda tutulan bu hususlar, birçok işletmenin başarısızlıklarına neden olmuştur. Düşünceden hareketle ele alınan çalışmada temel amaç Hofstede’nin kültürel farklılıklarının uluslararası arenada faaliyette bulunan işletmelerin yönetim ve pazarlama stratejilerine olan etkisini belirlemektir. Bu bağlamda öncelikle Hofstede’nin kültürel farklılıkları hakkında bilgi verilerek, kültürel farklılıkların uluslararası işletmecilik üzerindeki etkilerinin neler olduğu açıklanmış örnek ülke uygulamalarıyla çalışma desteklenmiştir.


Keywords


hofstede, kültür, kültürel farklılıklar, uluslararası işletmecilik

Author: Yunus ZENGİN - Funda TOKUCU
Number of pages: 1135-1155
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30172
Full text:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.