ISSN:2667-5625

SAĞLIK UYARI ETİKETİNİN, ALGILANAN KALİTE, ALGILANAN SAĞLIK RİSKİ VE SATIN ALMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA


Sağlık uyarı etiketleri, son zamanlarda bilinçlenen tüketiciye ürünle ilgili mesajları iletmede ve onları etkilemek amacıyla kullanılan yöntemlerden biridir. Sağlık uyarı etiketleriyle ilgili işletme kararlarının etkinliği, bunların tüketiciler üzerindeki etkilerinin bilinmesiyle mümkündür. Bu araştırmada, öncelikle sağlık uyarı etiketlerinin tüketiciye etkileriyle ilgili gerçekleştirilen araştırmalar incelenmekte ve sağlık uyarı etiketlerinin tüketicinin algıladığı kalite, algıladığı sağlık riski ve satın alma eğilimine etkisi, krem çikolata ürünü bakımından irdelenmektedir. Araştırma kapsamında kolayda örnekleme yöntemiyle 300 tüketiciden veri toplanmaktadır. Elde edilen veriler analiz edilmekte ve sonuçlar yorumlanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; olumsuz sağlık uyarı etiketinin krem çikolata ürünüyle ilgili algılanan sağlık riskini artırdığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan olumsuz sağlık uyarı etiketinin satın alma eğilimini etkilemediği ve olumlu sağlık uyarı etiketinin satın alma eğilimini artırdığı tespit edilmiştir. Bunların yanında; olumsuz sağlık uyarı etiketinin, algılanan sağlık riskinin satın alma eğilimi üzerindeki etkisinde ve olumlu sağlık uyarı etiketinin, algılanan kalitenin satın alma eğilimi üzerindeki etkisinde düzenleyici rol üstlendiği görülmüştür.


Keywords


sağlık uyarı etiketi, algılanan sağlık riski, algılanan kalite, satın alma eğilimi

Author: İbrahim BOZACI - Rukiye Nur BEĞDEŞ - İsmail GÖKDENİZ
Number of pages: 697-708
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23524
Full text:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.