ISSN:2667-5625

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN ÜLKELERİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA ETKİLERİ: MINT ÜLKELERİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ANALİZ


Bu çalışmanın amacı doğrudan yabancı yatırımların ülkelerin ekonomik büyümeleri üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır. Söz konusu amaca ulaşabilmek için MINT ülkeleri (Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) inceleme kapsamına alınmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlar özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri için önem arz etmektedir. Bahsi geçen ülkeler gelişmiş ülke statüsüne ulaşabilmek için yatırımları arttırmayı amaç edinmişlerdir. Analiz sürecinde Pedroni eşbütünleşme analizi kullanılmıştır. Ayrıca, 1974 ve 2017 dönem aralığındaki yıllık veriler kullanılarak tarihsel bir analiz yapılması hedeflenmiştir. Dönem aralığının uzun alınmasından dolayı tarihsel bir analiz yapılabilmesi mümkün olmuştur. Dolayısıyla, bu çalışmanın iki farklı özgünlüğünden bahsedebilmek mümkündür. İlk olarak, analiz MINT ülkelerinin kalkınmaları adına yol gösterici niteliğe sahiptir. Öte yandan, Pedroni panel eşbütünleşme analizi bu konu başlığı altında ilk defa dikkate alınmaktadır. MİNT ülkelerinin seçilmesinin temel nedeni ilgili ülkelerin gelişmekte olan ülkeler grubunda olmasına karşın özellikle coğrafi konumlarından dolayı büyüme potansiyelinin bulunmasıdır. Netice itibarıyla, MINT ülkeleri için doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasında uzun süreli ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla, MINT ülkelerinde hükümetlerin doğrudan yabancı yatırımı arttırabilmek adına vergi indirimi ve yer desteği gibi teşvikleri vermeleri yerinde olacaktır. Bu sayede, doğrudan yabancı yatırımların arttırılabilmesi mümkün olabilecektir. Belirtilen bu durum söz konusu ülkelerin gelişmiş ülke seviyesine ulaşabilmelerinde kolaylık sağlayacaktır.


Keywords


doğrudan yabancı yatırım, ekonomik büyüme, iktisat tarihi, pedroni panel eşbütünleşme analizi

Author: Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Number of pages: 1035-1043
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23329
Full text:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.