DEMOKRASİNİN ÜZERİNDEKİ MİSTİK ÖRTÜYÜ KALDIRMAK: SCHUMPETER’İN DEMOKRASİNİN KLASİK DOKTRİNİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ


Demokrasinin bir yönetim biçimi olarak ele alınmasının tarihi oldukça eski olmasına rağmen bu yönetim biçiminin belirli değerler temelinde idealize edilme tarihi nispeten yenidir. Antik Yunan’dan itibaren “kimlerin kimleri kimler çıkarına yönetecekleri” sorunsalı bağlamında ele alınan demokrasi zamanla “genel irade”, “halkın egemenliği”, “insan hakları”, “özgürlükler” vs gibi “yüksek değerlerin” garantörü ve bu değerlerin tahakkuk edebilmelerinin zorunlu dayanağı şeklinde tarif edilmeye başlanmıştır. Schumpeter’in “demokrasinin klasik doktrini” olarak adlandırdığı bu yaklaşım; aksiyolojik bir demokrasi yorumu geliştirmiştir. Demokrasinin aldığı bu yeni yorumlama biçimine yönelik birtakım itirazlar yöneltilmiştir. Bunlar arasında en kayda değer olanlardan biri Avusturyalı iktisatçı ve politik bilimci Josef Alois Schumpeter’dir. Bu tarz bir demokrasi telakkisini ve onun müstenid olduğu insan tasavvurunu kritize eden yazar “demokrasinin klasik doktrini” olarak isimlendirdiği siyasal öğretiye önemli eleştiriler getirmiştir. Yazar öncelikle 18. yüzyılda hatları netleşen söz konusu doktrinin temel bileşenlerini tespit etmeye çalışır. Bu doktrinin yaslandığı temel kavramları ve prensipleri tartışmaya açan düşünür daha sonra bunların taşıdığı içsel çelişkilere odaklanır. Bir çeşit illüzyon olarak gördüğü demokrasinin klasik yorumunu eleştiren Schumpeter teorideki muhteva ile pratikteki sonuçlar arasındaki farklara işaret ederek demokrasinin üzerindeki “ mistik örtüyü” kaldırmayı amaçlar. Sonunda aslında demokrasinin gerçekte ne olduğu ile ilgili kişisel kanaatini serdeder. Bu çalışmada Schumpeter’in demokrasinin klasik yorumuna getirdiği eleştiriler kendi yorumlama tarzı üzerinden ele alınmış ve yazarın demokrasi tanımlaması ile çalışma sonlandırılmıştır.


Keywords


Demokrasi, Genel İrade, Ortak Çıkar, Ulusal Çıkar, Rasyonel İnsan

Author: Gökhan TOPLUK - Yunus KOÇ
Number of pages: 1057-1070
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23284
Full text:
Share:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.