ISSN:2667-5625

MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMLARI VE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE İLİŞKİN LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ


Sürdürülebilirlik kavramı ekonomi literatüründe birçok konu ile ilişkilendirilmektedir. Bu doğrultuda ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi ülkelerin temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Kamu ekonomisine ilişkin sürdürülebilirlik çalışmaları ise mali sürdürülebilirlik özelinde kendini göstermektedir. Mali sürdürülebilirlik; ülkelerin gelirlerinin, harcamalarının ve borçlanma yapısının dengeli ve istikrarlı bir şekilde geleceğe aktarılmasının sağlanabilmesi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla maliye politikası araçlarının bileşiminde değişim yapılmadan, devam ettirilebilir olması önem taşımaktadır. Literatürde yer alan mali sürdürülebilirlik yaklaşımları; muhasebe yaklaşımı, bugünkü değer kısıtı yaklaşımı, beşeri kalkınma yaklaşımı ve ani duruş yaklaşımı olmak üzere çalışmada incelenmektedir. Muhasabe yaklaşımı, geçmişteki maliye politikası uygulamarıyla mali sürdürülebilirlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığının test edilmesine ve geleceğe ilişkin politika önerileri sunulması amaçlamaktadır. Bugünkü değer kısıtı yaklaşımı, mali sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, kamu borcunun başlangıçtaki reel değerinin, gelecekteki faiz dışı fazlalarının bugünkü değerine ve enflasyon ile ilişkili gelirlerin bugünkü değerine eşit olması gerektiği kuralına dayanmaktadır. Beşeri kalkınma yaklaşımının temelini, beşeri kalkınmaya yönelik ihtiyaçlar karşılandıktan sonra borç sürdürülebilirliği analizinin yapılması oluşturmaktadır. Ani duruş yaklaşımı ise temel olarak gelişmekte olan ülkelerde yaşanan finansal krizlerden kaynaklanmaktadır. Bu durumda sermaye akışında duraksama söz konusu olduğu için mali sürdürülebilirlik olumsuz etkilenmektedir. Çalışmanın temel amacı mali sürdürülebilirliğe için teorik altyapının incelenmesi ve ampirik çalışmalara yönelik literatür değerlendirmesi yapılabilmesidir. Sonuç olarak çalışmada yapılan incelemelerden hareketle, mali sürdürülebilirliğe ilişkin çıkarımlar ülkeden ülkeye değişmekle birlikte içinde bulunulan konjonktüre ve mali yapıya göre farklılık gösterebildiği ifade edilebilmektedir.


Keywords


Mali Sürdürülebilirlik, Muhasebe Yaklaşımı, Bugünkü Değer Kısıtı Yaklaşımı, Beşeri Kalkınma Yaklaşımı, Ani Duruş Yaklaşımı.

Author: Erman EROĞLU - Gökçe MARAŞ
Number of pages: 803-829
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23019
Full text:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.