ÇALIŞANLARIN ETİK İKLİM ALGILAMALARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜKENMİŞLİĞİN ARACILIK ROLÜ


Örgütlerde çalışanların örgütsel uygulamaların etik içeriğe sahip olduğu yönündeki algısı çalışanların örgüte güvenmelerini sağlayarak iş tatminlerini ve örgüte olan bağlılıklarını artıracaktır. Ayrıca etik uygulamaların benimsendiği örgütsel bir kültürde çalışanların tükenme düzeylerinin de azalacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada çalışanların etik iklim algılamalarının tükenmişlik düzeylerini azaltarak iş tatmini düzeylerini pozitif yönde etkileyeceği öngörülmüştür. Çalışma kapsamında Konya ilinde hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarının tükenmişlik, iş tatmini düzeyleri ve etik iklim algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada basit tesadüfî örneklem yoluyla anket yöntemi temel alınarak bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Konya ilinde faaliyet gösteren hastanelerde çeşitli pozisyonlarda çalışan 336 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada sağlık çalışanlarının tükenmişlik, iş tatmini düzeyleri ve etik iklim algıları arasındaki ilişkiler SPSS 23.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; etik iklimi ile tükenmişlik düzeyi arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Etik iklimi ile iş tatmini arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, etik iklimin çalışanların iş tatmini düzeylerine etkisinde tükenmişliğin aracı değişken rolü SPSS Process Makrosu aracılığıyla araştırılmıştır. Araştırma bulguları çalışanların etik iklim algılarının iş taminini doğrudan ve dolaylı olarak etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, çalışanların etik iklimi algılarının iş tatmini üzerindeki dolaylı etkisinde tükenmişliğin kısmi aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir.


Keywords


etik iklimi, iş tatmini, tükenmişlik.

Author: Mehtap ÖZTÜRK - Aykut BEDÜK - Kemalettin ERYEŞİL
Number of pages: 935-947
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22511
Full text:
Share:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.