English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 8 Issue 5 . SayıEditör
Sibel ÜST

Editör Yardımcısı
Ramazan BÖLÜK-Muhammet Raşit MEMİŞ-Yaşar ŞİMŞEK-Hanife ALKAN-Mehmet Burak ÇAKIN

Ankara-Türkiye  30.07.2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet ADIGÜZEL  
Doğu Batı Algısında Attilâ Ss, 1-29
Atillâ In East West's Perception
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4876
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur AKBULUT  
Osmanlı Basın Tarihine Bir Katkı: Gazetelerin Yayınlanma Amaçları Üzerine (1831-1876) Ss, 31-57
A Contribution to Ottoman Press History: Publication Aims of the Newspapers (1831-1876)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent AKKAYA  
Geçmişten Günümüze Türk Polis Teşkilatında Rütbeler Ss, 59-72
From Past To Present Police Ranks In Turkish National Police
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zakir AVŞAR - Ayşe Elif EMRE KAYA  
Cumhuriyet Türkiyesi’nin Halkçılık Uygulamaları: Soyadı Kanunu Örneği Ss, 73-90
Populism Practices In Republican Turkey: Surname Law As An Example
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ihsan Sabri BALKAYA  
Balkan Savaşlarının 100. Yılında Bolayır Muharebesi Ve Şarköy Çıkarması Yenilgisi ve Yapılan Tartışmalar Ss, 91-100
Bolayir Battle And Şarköy Landing Defeats In The Centenary Of Balkan Wars And Debates Taken Place On Them
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4982
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BAŞ  
XVIII-XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Gebze Menzilhanesi Ss, 101-126
Gebze Range Area (Menzilhane) During First Half Of The 18th-19th Centuries
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4997
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN - Figen ATABEY  
Osmanlı Bahriyesi’nde Yabancı Danışmanlar (1808-1918) Ss, 127-139
Foreign Advisors in the Ottoman Navy (1808-1918)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4634
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haktan BİRSEL  
Karadeniz Jeopolitiğine Demografik Değişkenlerin Etkisi Ss, 141-150
Impact of Demographic Variables on Blacksea Geopolitics
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4775
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz ÇOLAK  
Trablusgarb ve Balkan Savaşları’nın Osmanlı Devleti’nin Ticaret-i Hariciyesi Üzerindeki Etkileri Ss, 151-164
The Impacts Of Tripolitanian And Balkan Wars On The Ottoman Foreign Trade
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4820
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin DEMİR  
Die Medresen als islamische Bildungseinrichtung Ss, 165-171
The Islamic madrasas as educational institution
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4627
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem DOĞAN  
II. Meşrutiyet’in Kimlik Arayışlarına Bir Örnek: İttihâd-ı Anâsır-ı Osmaniye Heyeti, Nizamnamesi, Yapısı ve Amaçları Ss, 173-192
An Example to the Quest of Identity of The Second Constitutionalist Period: The Charter, Structure and Aims of Committee of the Unity of Ottoman Ethnic Elements
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabit DOKUYAN  
İkinci Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan Gıda Sıkıntısı Ve Ekmek Karnesi Uygulaması Ss, 193-210
Food Shortage And Pass In Bread During The World War II
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğan DUMAN  
1929 Dünya Ekonomi Krizi Ve Ulusal Ekonomiyi Güçlendirme Mücadelesinde Kadınlar Ss, 211-224
The Impact Of 1929 World Economic Crisis On Turkey And Women In Bolstering National Economy
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman YILMAZ  
XX. Yüzyılın Başında Nasturiler: Kültürleri, Kürtler Ve Merkezi Otorite İle İlişkileri Ss, 225-242
The Nestorians At The Begining Of The 20th Century: Their Culture And Their Relations With The Kurds And Central Authority
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4778
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhan EKİNCİ  
Milas (Mesudiye) Bakır Madeni (1750-1816) Ss, 243-259
Milas (Mesudiye) Copper Mine (1750-1816)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4852
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış ERTEM  
"Atatürk'ü Koruma Kanunu"nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tartışılması Ss, 261-278
Debate of the "Law on Protection of Atatürk" in Grand National Assembly of Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4811
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan ERTÜRK  
Osmanlı Devrinde Vize Sancağındaki Selâtin ve Ümera Vakıfları (1530-1613) Ss, 279-300
Selatin And Umera Foundations In The District Of Vize During The Ottoman Empire (1530-1613)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GEÇER  
Ermeni Papaz Estefan Yarbuzelyan’ın Mektubu Ss, 301-309
The Armenian Priest Estefan Yarbuzelyan’s Letter
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4985
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem GÜL  
Kanunî'nin Macaristan Seferine Işik Tutan Bir Eser: Enîsü’l-Guzzât Ss, 311-319
A Work Sheddinglight On Suleiman The Magnificent’s Hungary Campaign: Enîsü’l-Guzzât
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre GÜRBÜZ  
One Migration, Two Different Historiographies: The Migration of the Uzbeks and Kazakhs in the 15th Century Ss, 321-329
Bir Göç iki Farklı Tarih Yazımı: Özbeklerin ve Kazakların On Beşinci Yüzyıldaki Göçü
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.5037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem KARA  
Osmanlı Devleti - Filipin Ticari İlişkileri Ss, 331-343
The Trade Relations Between The Ottoman Empire And The Philippines
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zaliha inci KARABACAK  
Yerel Dokusunu Yitirmekte Olan Bir Kent: Malatya Ss, 345-355
A City Losing Its Local Texture: Malatya
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4703
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer KARAKAŞ  
Balıkesir’de Serbest Cumhuriyet Fırkası’nınteşkilatlanması ve Belediye Seçimleri (1930) Ss, 357-375
Liberal Rebuplican Party Orgazation In Balıkesir And Local Elections (1930)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup KARATAŞ  
Ermeni Meselesinin Enternasyonalizasyon Sürecine Dair Tespitler ve Osmanlı Diplomasisi Ss, 377-386
Some Determines on the Process of Internationalization of Armenian Issue and Ottoman Diplomacy
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf KILIÇ - Şeyma AY  
Eski Mezopotamya’da Siyasi Örgütlenmede Din Olgusu Ss, 387-403
Religion In The Political Structure Of Ancient Mesopotamia
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay KIZILKAYA  
XIX. Yüzyılın Ortalarında Çıldır Sancağı’nın Sosyo-Ekonomik Durumu Ss, 405-423
The Socio-Economic Status Of The Cıldır Sanjak In The Middle Of The 19th Century
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4884
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhi KONAK  
Osmanlı Minyatür Sanatında Padişah Portreciliğinin İlk Örnekleri ve Geleneğe Katkıları Ss, 425-439
In Ottoman Miniature Art, The First Examples Of Sultan Portraiture And Contributions To The Tradition
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Miyase KOYUNCU  
Osmanli Devletinin İkilemi: Gedik İhdası ya da İlgası Ss, 441-463
The Dilemma Of The Ottoman State: Establishing New Gediks Or Abolishing Them
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4936
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KOZAN - Rumeysa BİLGİLİ  
Hz. Ali’nin Menkıbevî Hayatına Dair Bir Destan: Dâstân-ı Ejderhâ Ss, 465-490
A Legend about the life of Ali: The Legend of Dragon
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4636
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile Zehra KÖROĞLU  
Anadolu'da Dini Hayat: Bolvadin İlçesi Örneği Ss, 491-514
Religious Lıfe In Anatolia: The Case Of Bolvadin District
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4959
Özet | Abstract | Tam Metin |

Laziza Nurpeiis  
20. Yüzyılın Son Çeyreğinde Yaşanan Jeopolitik Kırılma Noktası ile Başlayan 21. Yüzyıl, Yeni Tarihin Ne Kadar Başlangıcıdır? Ss, 515-529
21st Century; Initiated With The Geopolitical Breaking Point Occurred At The Last Quarter Of 20th Century; Beginning Of The New History In What Extent?
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Servet ÖNCÜ - Erkan CEVİZLİLER  
Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında 28 Ocak 1924 Tarihinde İmzalanan Dostluk Antlaşması, İkamet Ve Ticaret Mukaveleleri Ss, 531-557
The Treaty Of Friendship, And Establishment And Trade Agreements Signed On January 28, 1924 Between The Republic Of Turkey And The Republic Of Austria
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin ÖZDEMİR - Ali ÇAKIRBAŞ  
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Nevşehir’de Bankacılık Faaliyetleri; Nevşehir Bankası T.A.Ş ve Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası T.A.Ş Ss, 559-575
Banking Activities In The Early Years Of The Republic Of Turkey In Nevşehir; Nevşehir Bank And Ürgüp Zürra And Tüccar Bank
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali YILDIRIM  
Osmanlı’da İpekböcekçiliği Eğitimi: Bursa Harir Dârüttalimi ve Dârülharirlerin Açılması Ss, 577-594
Sericulture Education in the Ottoman Empire: The Opening of Harir Dârüttalim and Dârülharirs
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay ÖZER  
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Çerçevesinde Yerli Malı ve Tutum Haftası Kutlamaları Ss, 595-613
Celebrations Of Domestic Goods And Economy Week In The Frame Of 1929 World Economic Crisis
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZMENLİ  
Esterebadi’de Kadı Burhaneddin Ss, 615-630
Kadi Burhaneddin In Esterebadi
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vicdan ÖZTÜRK  
İbrahim Süreyya Bey (Yiğit) ’in Hayatı ve Parlamenter Faaliyetleri Ss, 631-643
İbrahim Süreyya Bey (Yiğit)’s Life And Parliamentary Activities
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4735
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hava SELÇUK  
Ziştovi ve Yaş Antlaşması Arasında Tuna Kıyısında Bir Osmanlı Kenti: Silistre (1791–1793) Ss, 645-674
The Danube Coast Between The Treaty Of Ziştovi And Yaş An Ottoman City: Silistra (1791 – 1793)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.5025
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş Töre SİVRİOĞLU  
Sāsānilerde Askeri Teşkilat, Silah Teknolojisi ve Savaş Stratejileri Ss, 675-703
Army Organization, Weapon Technology And War Strategies In Sassanid Empire
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SUBAŞI  
XI. Yüzyılda Tao-Klarceti Bölgesi’nde Türk Hâkimiyeti Ss, 705-731
Turkish Dominance in Tao- Klarceti Region In XIth Century
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4744
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soyalp TAMÇELİK  
Kıbrıs'ta BM Tarafından Gerçekleştirilen Toplumlararası Görüşmelerin Safhaları ve Analitik Özellikleri Ss, 733-778
The Stages and Analytical Characteristics of the Inter-Communal Talks Held Through the United Nations in Cyprus
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4762
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer TANGÜLÜ  
8. Sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Gazete Kullanımının Öğrencilerin Bu Derse İlişkin Tutum ve Başarısı’na Etkisi Ss, 779-788
The Use Of Newspaper In 8th Grade Revolution And Kemalism Courses And Its Effects On Students Attitude And Success
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.5010
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünal TAŞKIN  
Osmanlı Devletinin Son Yıllarında Ağnam Vergisine Yapılan Zamlar Ss, 789-796
Rise In Ağnam (Sheep) Tax In The Recent Years Of Ottoman State
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat TOPAL  
Niğde Basın Tarihinden Bir Kesit (1924-1931) Ss, 797-813
Section From The History of Niğde Press (1924-1931)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA - Aytunç ÜLKER  
Karaman Merkez Vaizi Ahmet Neşet Efendi’nin İstiklâl Madalyası Talebi Ve Yetkili Makamlarca Verilen Karar Ss, 815-839
Request Of Karaman Central Cleric Ahmet Neşet Efendi For The Medal Of Independence And Decision Given By The Competent Authorities
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4942
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer ULUTÜRK  
Etno-Dinsel Bir Topluluk Olan Ezidilerin Batman ve Çevresindeki Son Yerleşim Yerleri ve Nüfusları Üzerine Ss, 841-848
On Final Settlement Places and Population of Ezidis, an Ethno-Religious Community, in Batman and nearby Vicinity
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
Refik Halit Karay Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi Ss, 849-899
A Bibliographic Study About Refik Halit Karay
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naim ÜRKMEZ  
Ermenilerin Kontrol Noktası: İskenderun Limanı Ss, 901-917
Alexandretta Port - Checkpoint For Armenians
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4761
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman YALÇIN  
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyet Tehdidi Karşısında Kalan Türkiye'nin Batı İle İşbirliği Yapma Süreci Ss, 919-958
After the Second World War Against the Soviet Threat in Western Turkey to Cooperate With the Remaining Process
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4854
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker YİĞİT  
XVI. Yüzyıl Türkiyesi’nde Ahi Adlı Zaviyelerin Dağılışı Ss, 959-973
The Distrubution Of Akhi Lodges in XVI. Century Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni Sayı Hakkında

    Sayın yazarlarımız;

    Turkish Studies dergisi Aralık 2018 sayıları için en son makale gönderme tarihi 15 Kasım 2018'dir. Bu tarihe kadar makalenizi yüklemeniz gerekmektedir. Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com