English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 8 Issue 5 . SayıEditör
Sibel ÜST

Editör Yardımcısı
Ramazan BÖLÜK-Muhammet Raşit MEMİŞ-Yaşar ŞİMŞEK-Hanife ALKAN-Mehmet Burak ÇAKIN

Ankara-Türkiye  30.07.2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet ADIGÜZEL  
Doğu Batı Algısında Attilâ Ss, 1-29
Atillâ In East West's Perception
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4876
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur AKBULUT  
Osmanlı Basın Tarihine Bir Katkı: Gazetelerin Yayınlanma Amaçları Üzerine (1831-1876) Ss, 31-57
A Contribution to Ottoman Press History: Publication Aims of the Newspapers (1831-1876)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent AKKAYA  
Geçmişten Günümüze Türk Polis Teşkilatında Rütbeler Ss, 59-72
From Past To Present Police Ranks In Turkish National Police
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zakir AVŞAR - Ayşe Elif EMRE KAYA  
Cumhuriyet Türkiyesi’nin Halkçılık Uygulamaları: Soyadı Kanunu Örneği Ss, 73-90
Populism Practices In Republican Turkey: Surname Law As An Example
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ihsan Sabri BALKAYA  
Balkan Savaşlarının 100. Yılında Bolayır Muharebesi Ve Şarköy Çıkarması Yenilgisi ve Yapılan Tartışmalar Ss, 91-100
Bolayir Battle And Şarköy Landing Defeats In The Centenary Of Balkan Wars And Debates Taken Place On Them
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4982
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BAŞ  
XVIII-XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Gebze Menzilhanesi Ss, 101-126
Gebze Range Area (Menzilhane) During First Half Of The 18th-19th Centuries
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4997
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN - Figen ATABEY  
Osmanlı Bahriyesi’nde Yabancı Danışmanlar (1808-1918) Ss, 127-139
Foreign Advisors in the Ottoman Navy (1808-1918)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4634
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haktan BİRSEL  
Karadeniz Jeopolitiğine Demografik Değişkenlerin Etkisi Ss, 141-150
Impact of Demographic Variables on Blacksea Geopolitics
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4775
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz ÇOLAK  
Trablusgarb ve Balkan Savaşları’nın Osmanlı Devleti’nin Ticaret-i Hariciyesi Üzerindeki Etkileri Ss, 151-164
The Impacts Of Tripolitanian And Balkan Wars On The Ottoman Foreign Trade
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4820
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin DEMİR  
Die Medresen als islamische Bildungseinrichtung Ss, 165-171
The Islamic madrasas as educational institution
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4627
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem DOĞAN  
II. Meşrutiyet’in Kimlik Arayışlarına Bir Örnek: İttihâd-ı Anâsır-ı Osmaniye Heyeti, Nizamnamesi, Yapısı ve Amaçları Ss, 173-192
An Example to the Quest of Identity of The Second Constitutionalist Period: The Charter, Structure and Aims of Committee of the Unity of Ottoman Ethnic Elements
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabit DOKUYAN  
İkinci Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan Gıda Sıkıntısı Ve Ekmek Karnesi Uygulaması Ss, 193-210
Food Shortage And Pass In Bread During The World War II
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğan DUMAN  
1929 Dünya Ekonomi Krizi Ve Ulusal Ekonomiyi Güçlendirme Mücadelesinde Kadınlar Ss, 211-224
The Impact Of 1929 World Economic Crisis On Turkey And Women In Bolstering National Economy
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman YILMAZ  
XX. Yüzyılın Başında Nasturiler: Kültürleri, Kürtler Ve Merkezi Otorite İle İlişkileri Ss, 225-242
The Nestorians At The Begining Of The 20th Century: Their Culture And Their Relations With The Kurds And Central Authority
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4778
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhan EKİNCİ  
Milas (Mesudiye) Bakır Madeni (1750-1816) Ss, 243-259
Milas (Mesudiye) Copper Mine (1750-1816)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4852
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış ERTEM  
"Atatürk'ü Koruma Kanunu"nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tartışılması Ss, 261-278
Debate of the "Law on Protection of Atatürk" in Grand National Assembly of Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4811
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan ERTÜRK  
Osmanlı Devrinde Vize Sancağındaki Selâtin ve Ümera Vakıfları (1530-1613) Ss, 279-300
Selatin And Umera Foundations In The District Of Vize During The Ottoman Empire (1530-1613)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GEÇER  
Ermeni Papaz Estefan Yarbuzelyan’ın Mektubu Ss, 301-309
The Armenian Priest Estefan Yarbuzelyan’s Letter
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4985
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem GÜL  
Kanunî'nin Macaristan Seferine Işik Tutan Bir Eser: Enîsü’l-Guzzât Ss, 311-319
A Work Sheddinglight On Suleiman The Magnificent’s Hungary Campaign: Enîsü’l-Guzzât
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre GÜRBÜZ  
One Migration, Two Different Historiographies: The Migration of the Uzbeks and Kazakhs in the 15th Century Ss, 321-329
Bir Göç iki Farklı Tarih Yazımı: Özbeklerin ve Kazakların On Beşinci Yüzyıldaki Göçü
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.5037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem KARA  
Osmanlı Devleti - Filipin Ticari İlişkileri Ss, 331-343
The Trade Relations Between The Ottoman Empire And The Philippines
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zaliha inci KARABACAK  
Yerel Dokusunu Yitirmekte Olan Bir Kent: Malatya Ss, 345-355
A City Losing Its Local Texture: Malatya
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4703
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer KARAKAŞ  
Balıkesir’de Serbest Cumhuriyet Fırkası’nınteşkilatlanması ve Belediye Seçimleri (1930) Ss, 357-375
Liberal Rebuplican Party Orgazation In Balıkesir And Local Elections (1930)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup KARATAŞ  
Ermeni Meselesinin Enternasyonalizasyon Sürecine Dair Tespitler ve Osmanlı Diplomasisi Ss, 377-386
Some Determines on the Process of Internationalization of Armenian Issue and Ottoman Diplomacy
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf KILIÇ - Şeyma AY  
Eski Mezopotamya’da Siyasi Örgütlenmede Din Olgusu Ss, 387-403
Religion In The Political Structure Of Ancient Mesopotamia
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay KIZILKAYA  
XIX. Yüzyılın Ortalarında Çıldır Sancağı’nın Sosyo-Ekonomik Durumu Ss, 405-423
The Socio-Economic Status Of The Cıldır Sanjak In The Middle Of The 19th Century
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4884
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhi KONAK  
Osmanlı Minyatür Sanatında Padişah Portreciliğinin İlk Örnekleri ve Geleneğe Katkıları Ss, 425-439
In Ottoman Miniature Art, The First Examples Of Sultan Portraiture And Contributions To The Tradition
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Miyase KOYUNCU  
Osmanli Devletinin İkilemi: Gedik İhdası ya da İlgası Ss, 441-463
The Dilemma Of The Ottoman State: Establishing New Gediks Or Abolishing Them
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4936
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KOZAN - Rumeysa BİLGİLİ  
Hz. Ali’nin Menkıbevî Hayatına Dair Bir Destan: Dâstân-ı Ejderhâ Ss, 465-490
A Legend about the life of Ali: The Legend of Dragon
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4636
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile Zehra KÖROĞLU  
Anadolu'da Dini Hayat: Bolvadin İlçesi Örneği Ss, 491-514
Religious Lıfe In Anatolia: The Case Of Bolvadin District
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4959
Özet | Abstract | Tam Metin |

Laziza Nurpeiis  
20. Yüzyılın Son Çeyreğinde Yaşanan Jeopolitik Kırılma Noktası ile Başlayan 21. Yüzyıl, Yeni Tarihin Ne Kadar Başlangıcıdır? Ss, 515-529
21st Century; Initiated With The Geopolitical Breaking Point Occurred At The Last Quarter Of 20th Century; Beginning Of The New History In What Extent?
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Servet ÖNCÜ - Erkan CEVİZLİLER  
Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında 28 Ocak 1924 Tarihinde İmzalanan Dostluk Antlaşması, İkamet Ve Ticaret Mukaveleleri Ss, 531-557
The Treaty Of Friendship, And Establishment And Trade Agreements Signed On January 28, 1924 Between The Republic Of Turkey And The Republic Of Austria
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin ÖZDEMİR - Ali ÇAKIRBAŞ  
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Nevşehir’de Bankacılık Faaliyetleri; Nevşehir Bankası T.A.Ş ve Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası T.A.Ş Ss, 559-575
Banking Activities In The Early Years Of The Republic Of Turkey In Nevşehir; Nevşehir Bank And Ürgüp Zürra And Tüccar Bank
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali YILDIRIM  
Osmanlı’da İpekböcekçiliği Eğitimi: Bursa Harir Dârüttalimi ve Dârülharirlerin Açılması Ss, 577-594
Sericulture Education in the Ottoman Empire: The Opening of Harir Dârüttalim and Dârülharirs
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay ÖZER  
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Çerçevesinde Yerli Malı ve Tutum Haftası Kutlamaları Ss, 595-613
Celebrations Of Domestic Goods And Economy Week In The Frame Of 1929 World Economic Crisis
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZMENLİ  
Esterebadi’de Kadı Burhaneddin Ss, 615-630
Kadi Burhaneddin In Esterebadi
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vicdan ÖZTÜRK  
İbrahim Süreyya Bey (Yiğit) ’in Hayatı ve Parlamenter Faaliyetleri Ss, 631-643
İbrahim Süreyya Bey (Yiğit)’s Life And Parliamentary Activities
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4735
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hava SELÇUK  
Ziştovi ve Yaş Antlaşması Arasında Tuna Kıyısında Bir Osmanlı Kenti: Silistre (1791–1793) Ss, 645-674
The Danube Coast Between The Treaty Of Ziştovi And Yaş An Ottoman City: Silistra (1791 – 1793)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.5025
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş Töre SİVRİOĞLU  
Sāsānilerde Askeri Teşkilat, Silah Teknolojisi ve Savaş Stratejileri Ss, 675-703
Army Organization, Weapon Technology And War Strategies In Sassanid Empire
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SUBAŞI  
XI. Yüzyılda Tao-Klarceti Bölgesi’nde Türk Hâkimiyeti Ss, 705-731
Turkish Dominance in Tao- Klarceti Region In XIth Century
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4744
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soyalp TAMÇELİK  
Kıbrıs'ta BM Tarafından Gerçekleştirilen Toplumlararası Görüşmelerin Safhaları ve Analitik Özellikleri Ss, 733-778
The Stages and Analytical Characteristics of the Inter-Communal Talks Held Through the United Nations in Cyprus
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4762
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer TANGÜLÜ  
8. Sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Gazete Kullanımının Öğrencilerin Bu Derse İlişkin Tutum ve Başarısı’na Etkisi Ss, 779-788
The Use Of Newspaper In 8th Grade Revolution And Kemalism Courses And Its Effects On Students Attitude And Success
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.5010
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünal TAŞKIN  
Osmanlı Devletinin Son Yıllarında Ağnam Vergisine Yapılan Zamlar Ss, 789-796
Rise In Ağnam (Sheep) Tax In The Recent Years Of Ottoman State
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat TOPAL  
Niğde Basın Tarihinden Bir Kesit (1924-1931) Ss, 797-813
Section From The History of Niğde Press (1924-1931)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA - Aytunç ÜLKER  
Karaman Merkez Vaizi Ahmet Neşet Efendi’nin İstiklâl Madalyası Talebi Ve Yetkili Makamlarca Verilen Karar Ss, 815-839
Request Of Karaman Central Cleric Ahmet Neşet Efendi For The Medal Of Independence And Decision Given By The Competent Authorities
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4942
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer ULUTÜRK  
Etno-Dinsel Bir Topluluk Olan Ezidilerin Batman ve Çevresindeki Son Yerleşim Yerleri ve Nüfusları Üzerine Ss, 841-848
On Final Settlement Places and Population of Ezidis, an Ethno-Religious Community, in Batman and nearby Vicinity
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
Refik Halit Karay Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi Ss, 849-899
A Bibliographic Study About Refik Halit Karay
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naim ÜRKMEZ  
Ermenilerin Kontrol Noktası: İskenderun Limanı Ss, 901-917
Alexandretta Port - Checkpoint For Armenians
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4761
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman YALÇIN  
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyet Tehdidi Karşısında Kalan Türkiye'nin Batı İle İşbirliği Yapma Süreci Ss, 919-958
After the Second World War Against the Soviet Threat in Western Turkey to Cooperate With the Remaining Process
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4854
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker YİĞİT  
XVI. Yüzyıl Türkiyesi’nde Ahi Adlı Zaviyelerin Dağılışı Ss, 959-973
The Distrubution Of Akhi Lodges in XVI. Century Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.4849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com