ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol
Turkish Studies

Editör: Sibel ÜST
Editör Yardımcısı: Ramazan BÖLÜK - Mehmet Burak ÇAKIN - Esra KİRİK
Yayın Yeri: Skopje/MACEDONIA-Ankara/TURKEY
Yıl-Sayı: 2019-Volume 14 Issue 2
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Özgür Kasım AYDEMİR KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MÜZİKLE İNŞA EDİLEN KİMLİK ÜZERİNE TOPLUMDİLBİLİM İNCELEMESİ, 1-8
ANALYSIS OF THE SOCIOLINGUISTICS ON IDENTITY CONSTRUCTED WITH MUSIC ON CULTURAL GEOGRAPHY: EXAMPLE OF İRFAN GÜRDAL AND ÇEAĞ
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14653

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ahmet ACAR İngilizce Ders Kitaplarını Seçme ve Değerlendirme, 1-14
Selecting and Evaluating ELT Textbooks
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14673

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nejla ATABEY - Ayşe ÇİFTÇİ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GAZ BASINCI İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ TAHMİN-GÖZLEM-AÇIKLAMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ, 1-17
DETERMINATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ MISCONCEPTIONS ABOUT GAS PRESSURE THROUGH THE PREDICTION-OBSERVATION-EXPLANATION METHOD
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14733

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Abdulkadir BAYRAM SEYYİD YAHYÂ ŞİRVÂNÎ’NİN ŞİFÂÜ’L-ESRÂR ADLI ESERİNDE SAYI KAVRAMI, 1-19
THE CONCEPT OF NUMBER SEYYİD YAHYÂ ŞİRVÂNÎ’S WORK CALLED ŞİFAÜ’L-ESRAR
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15112

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Seval Selma PURCU - Şaban BERK İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretmen Özyeterlik İnancı Ölçeği Geliştirme Çalışması: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi, 19-39
A Scale Development Study on Teacher’s Self-Efficacy Beliefs for the Course of Human Rights, Citizenship and Democracy: Explanatory and Confirmatory Factor Analysis.
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15190

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ahmet Turan DOĞAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE MAHİYET, NİTELİK, DURUM BİLDİREN YARDIMCI FİİLLER VE ADLANDIRMA SORUNU, 21-47
AUXILIARY VERBS INDICATING QUIDDITY, QUALITY AND STATIVE AND THE PROBLEM OF NAMING IN TURKISH
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14700

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Zuhal AĞILKAYA ŞAHİN Müslüman Psikologlar Kertenkele Deliğinden Çıktı mı? İslami Psikoloji Alanındaki Gelişmeler, 15-47
Have the Muslim Psychologist left the Lizard’s Hole? Developments in Islamic Psychology
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15018

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Melahat ÇEVİK Sahne Tasarımında “Alternatif” Kumaş Uygulamaları, 9-19
Alternative Fabric Applications in Stage Design
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14762

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Abide DOĞAN FİKİR HAREKETLERİ DERGİSİNDE EDEBİ TENKİT VE TERCÜME, 21-35
LITERARY CRITICISM AND TRANSLATIONS IN FIKIR HAREKETLERI JOURNAL
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14636

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Fatma Döner DOĞAN - Şener DEMİREL Sait Faik Abasıyanık’ ın Haritada Bir Nokta Adlı Öyküsünün Metin Dil Bilimsel Açıdan İncelenmesi, 49-73
Conductıng Research On A Story Wrıtten By Saıt Faık Abasıyanık And Named “A Poınt On The Map (Haritada Bir Nokta)” In Terms Of Text Lınguıstıcs
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14672

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Serkan AKÇAY - Merve UYSAL HİLE DENETİMİ İLE BAĞIMSIZ DENETİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BOYUTLARI, 49-65
DIMENSIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHEAT AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14699

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Aysemin DURAN - D. Bahar ŞAHİN SARKIN Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaları Raporlayabilme Yeterliliklerinin İncelenmesi, 41-54
Examination of Teacher Candidates’ Proficiencies in Reporting Scientific Researches
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14804

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Erol DURAN - Şeyma ÖZDİL WINDOW TEKNİĞİNİN METİN ÖZETLEME BECERİSİNİN GELİŞİMİNE KATKISI, 55-71
CONTRIBUTION OF WINDOW TECHNIQUE TO THE DEVELOPMENT OF TEXT SUMMARYING SKILLS
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14845

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Esmeray ALACADAĞLI BİLGİ YÖNETİMİ, DİJİTALLEŞME ve TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ, 67-86
İNFORMATION AGE, DIGITALIZATION AND TURKISH HEALTH SYSTEM
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14918

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Aziz GÖKÇE Oğuz Adının Anadolu Ağızlarındaki Anlamları Üzerine, 37-47
On The Meanings of Oghuz Name in Anatolian Dialects
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14661

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Tufan KAYA NAMIK KEMAL’İN BİLİNMEYEN BİR ŞİİRİ, 75-88
AN UNKNOWN POEM BY NAMIK KEMAL
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14702

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hüseyin SERİN Lise Yöneticilerinin Siber Zorbalık Farkındalık Düzeyleri, 73-86
Cyber Bullying Awareness Levels of Secondary School Administrators
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14915

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Celil NEBİYEV - Hasan Hüseyin ÖKTEN Zayıf Büyük G-Tümlenmiş Modüller, 75-82
Weakly Essential G-Supplemented Modules
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14946

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hülya GÖKÇE KAZAN TATAR TÜRKÇESİNİN KAZAN ARDI AĞIZLARI ÜZERİNE, 49-70
ON KAZAN ARDI DİALECTS OF KAZAN TATAR TURKİSH
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14658

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Elza ALIŞOVA DEMİRDAĞ TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE BİRLEŞİK CÜMLE YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI, 87-111
COMPARISON OF COMPOUND SENTENCE STRUCTURES OF TURKISH IN AZERBAIJAN AND TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14351

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Begüm KURT TÜRK SAZ ŞİİRİNDE TAŞLAMALAR VE ÂŞIK HANİFİ ÜNVER’İN TAŞLAMALI ŞİİRLERİ, 89-105
CCRITIQUE IN TURKISH MINSTREL POEM AND CRITICAL POEMS OF ASIK HANİFİ ÜNVER
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14728

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Esra N. KILCI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI İLE İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 95-107
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HOUSING LOANS INTEREST RATES AND MORTGAGED HOUSING LOANS; EVIDENCE FROM TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15033

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Eylem GÜZEL Seyahatname ve Gravürlerde Ege Bölgesi Kale Mimarisi, 71-91
Aegean Region Castle Architecture in the Itinerariesand Engravings
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14602

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kübra SEYİS UĞURLU - Zehra ÖZDİLEK ARGÜMANTASYON ve BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ TEMELLİ KİMYA DENEY TASARIMLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI KONUSUNDAKİ ANLAYIŞLARINA ETKİSİ, 87-106
THE EFFECT OF THE ARGUMANTATION and SCIENCE PROCESS SKILLS BASED CHEMISTRY EXPERIMENT DESIGNING ON PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS' UNDERSTANDING OF NATURE OF SCIENCE
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14904

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Sadi H.NAKİBOĞLU HÜSEYİN AVNİ BEY’İN HALK BİLGİSİ MECMÛ’ÂSI’NDAKİ NİĞDE YÖRESİNE AİT DERLEMELER, 107-123
HÜSEYİN AVNİ BEY'S FOLK KNOWLEDGE ASSOCIATIONS OF NİĞDE
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14679

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Cüneyt MENGÜ - Sezgi GEDİK Modern Turizmde Konaklama Sektörü Açısından Seyahat İşletmeleri ile Çalışmanın Durum ve Avantajları, 109-119
In Modern Tourism, in terms of Accommodation Sector Status and Advantages of Working with Travel Operators
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14987

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ömer Emre ARSLAN - Ercan YAVUZ ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL ANOMİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA, 113-134
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE, ORGANIZATIONAL ANOMIE AND ORGANIZATIONAL TRUST: A STUDY ON HOTELS
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14792

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mücahit ASUTAY - Abdullah HACIBEKİROĞLU MUSTAFA EL-BEDRÎ ED-DİMYÂTÎ’NİN KENZU’L-MEBÂNİ FÎ HURÛFİ’L-ME‘ÂNÎ İSİMLİ RİSALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ, 135-154
THE CRITICAL EDITION of MOSTAFA al-BADRI al-DIMYATI’S TREATISE “KANZ al-MABANI fî HURUF al-MAÂNI”
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14899

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Metin OKTAY MEŞA SELİMOVİÇ’İN “DERVİŞ VE ÖLÜM” ADLI ROMANINDA BİREY / TOPLUM / İKTİDAR ÇATIŞMASI, 125-140
MESA SELIMOVIC “DERVISH AND DEATH” IN HIS NOVEL THE INDIVIDUAL/SOCIETY/ CONFLICT OF POWER
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14719

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nesrin KARACA TÜRK DÜNYASININ YAKIN DÖNEM ÖNCÜ KAYNAKLARINDAN ‘KARDAŞ EDEBİYATLAR’ DERGİSİ, 93-110
THE JOURNAL “KARDAŞ EDEBİYATLAR” AS A PIONEER SOURCE OF THE TURKISH WORLD IN THE RECENT PERIOD
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15014

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL - M. Kürşad YANGİL EMPATİ TEKNİĞİNİN KONUŞMA TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 107-120
THE EFFECT ON THE SPEAKING ATTITUDE OF THE IMPERATIVE TECHNIQUE
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14793

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Musa ŞANAL - Demet GİRENAY Risk Alan Proaktif Çalışanların Firma Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, 141-152
A Research On The Effect Of Risk Taking Proactive Employees On The Company Performance
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14871

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kudret SAVAŞ AHMET MİTHAT’IN UNUTULAN BİR KAFKASYA ROMANI: KONAK, 141-158
A FORGOTTEN NOVEL OF AHMET MİTHAT ABOUT CAUCASİA: KONAK
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14956

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Emin KIRKIL TÜRKLERİN İKİ KADİM MERKEZİ BUHARA VE SEMERKANT İLE ALAKALI OSMANLI ARŞİV VESİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 111-130
AN EVALUTION OF OTTOMAN EMPIRE ARCHIVE RECORDS RELATED TO TWO ANCIENT CENTERS OF THE TURKS: BUKHARA AND SAMARKANT
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14731

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Murat TULAN Eğitimde Öğrenme Kavramı Üzerine Yeni Bir Değerlendirme, 121-137
A New Perspective at the Concept of Learning: A Critical Evaluation
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14737

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Erdinç BALLI - Ayşehan ÇAKICI KARANLIK LİDERLİK: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA, 155-173
DARK LEADERSHIP: A CASE OF STUDY IN HOTEL BUSINESSES
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14775

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yunus Emre YÜKSEL - Mehmet Tamer KAYA ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF PRE-SERVICE TEACHERS: A CASE STUDY AT AFYONKARAHİSAR, 139-149
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRESEL TUTUMLARI: AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14847

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yasemin KUŞDEMİR - Pınar BULUT TÜRKÇEDEN ÖZBEKÇEYE ÇEVRİLEN ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 131-150
ANALYSIS OF CHILDREN'S BOOKS TRANSLATED FROM TURKISH TO UZBEK IN TERMS OF THE PRINCIPLE OF SUITABILITY TO CHILD
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14663

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Pınar SEZGİNTÜRK GRİ RUHLAR’DA SEMBOLİK İMGELER, 159-173
SYMBOLIC IMAGES IN GREY SOULS
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14709

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Fırat KIYAS BİREL - İsmet KAYA Öğretmen Adaylarının Şiddetin Nedenlerine İlişkin Görüşleri, 175-189
Perceptions Of Trainee Teachers In Relation To Source Of Violence
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15081

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Cengiz ÖZMEN - Hüseyin ÖZTÜRK NURETTİN TOPÇU’YA GÖRE AHLAK VE KARAKTER EĞİTİMİNDE OKULUN VE ÖĞRETMENİN RÖLÜ, 151-165
ACCORDING TO NURETTİN TOPÇU, THE ROLE OF THE SCHOOL AND TEACHERS IN MORAL AND CHARACTER EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14639

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Lütfiye Kaya CİCERALİ Çocuk Psikanalizinin Gerçek Tarihçesi, 191-199
The True Story of Child Psychoanalysis
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14660

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ahmet Bahadır ŞAHİN Hayvan İsimleri ile Kurulmuş Türk ve Gürcü Atasözlerinde Eşdeğerlikler, 175-186
Equivalence In Turkish and Georgian Proverbs Established with Animal Names
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14742

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hülya TAŞ TUTAKLI ZARİF TÜRK’ÜN HİKÂYE DAĞARCIĞI VE ÜREYZE NİSA HANIM İLE HÜSEYİN BEY HİKÂYESİ, 167-177
THE STORY COLLECTİON OF ZARİF TÜRK AND THE STORY OF NİSA HANIM AND HÜSEYİN BEY
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14521

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Murat ÇALIŞOĞLU - Abdul Samet YALVAÇ Ahmet KAYA REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN SINIF ve OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN KURUM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, 201-216
THE OPINIONS OF ELEMENTARY AND PRE-SCHOOL TEACHERS WORKING IN REHABILITATION CENTRES ABOUT THEIR INSTITUTIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15093

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Turan ÇETİNKAYA - Ayşe Aslı HONÇA Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, 217-229
Investigation of Perceived Social Support Levels of University Students in Terms of Different Variables
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14288

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hacer Neyir TEKELİ TÜRKİYEDE TURİZM SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMI, KARŞILAN SORUNLAR, CAM TAVAN SENDROMUNUN TURİZM DE ÇALIŞAN KADIN İŞGÜCÜNE ETKİSİ, 179-191
WOMEN'S EMPLOYMENT IN TOURISM SECTOR IN TURKEY, ISSUES FACED, AND THE EFFECT OF GLASS CEILING SYNDROME ON WOMEN WORKFORCE IN TOURISM
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14650

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Huriye ÇOLAKLAR AHİLİK GELENEĞİ VE KÜTÜPHANECİLİK, 231-257
AKHISM TRADITION AND LIBRARIANSHIP
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14889

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mustafa DAMAR ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SOSYAL DAVRANIŞ VE SOSYAL BECERİLER İLE ANNE-ÇOCUK BAĞLANMA DURUMU İLİŞKİSİ, 259-274
THE RELATIONSHIP OF SOCIAL BEHAVIORS AND SOCIAL SKILLS WITH MOTHER-CHILD ATTACHMENT IN MIDDLE CHILDHOOD
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14967

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Abdulvahap Çağatay DİKMEN TÜRKİYE’DE GÜNEŞ VE RÜZGARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN SERA GAZI EMİSYONLARI VE ÇEVRE MALİYETİNİN AZALMASINA KATKILARI, 275-293
CONTRIBUTIONS OF ELECTRICITY GENERATION BY THE SUN AND WIND ON REDUCTION GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND ENVIRONMENTAL COSTS IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15149

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Deniz DİRİK Örgütsel Adalet Algısı ve Bilgi Saklama Davranışı Arasındaki İlişkilerde Algılanan Örgütsel Politikanın Rolü Üzerine Bir Araştırma, 295-312
The Moderating Role of Perceived Organizational Politics on the Relationship between Organizational Justice Perceptions and Knowledge Hiding Behavior
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14932

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Emrah DOĞAN Türk Sinemasında 1960-1970 Yılları Arasında Çocukluk: İki Farklı Ayşecik Filminde Çocukluk Temsiliyeti, 313-323
Childhood in Turkish Cinema Between 1960-1970: Representation of Childhood in Two Different Ayşecik Films
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14945

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Esen DURMUŞ - Ayşe ÇAĞLIYAN MUŞ İLİ’NDE YAYLALARIN DAĞILIŞI, 325-353
Distribution of Plateaus in The Province of Muş
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15094

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Süreyya ECE - Selma GÜLTEKİN ÖRGÜTLERDEKİ YALNIZ KALPLER: YALNIZ ÇALIŞANLARIN SİNİK TUTUMLARI ÜZERİNDE ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ARACILIK ROLÜ, 355-370
THE LONELY HEARTS IN THE ORGANIZATIONS: THE MEDIATION ROLE OF THE PERCEIVED SUPERVISOR SUPPORT ON THE CYNICAL ATTITUDES OF THE LONELY EMPLOYEES
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14406

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Veysel ERAT OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE REKTÖR BELİRLEME USULÜ, 371-383
THE RECTOR DETERMINATION PROCESS FROM OTTOMAN TO THE PRESENT
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15038

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

İrfan ERTEKİN DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BİR SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI, 385-399
A SOCIAL MEDIA STUDY IN TERMS OF VARIABLES
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15010

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Aysel GÜNEY KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMDE AKREDİTASYON SÜRECİ, 401-412
ACCREDITATION PROCESS IN THE FRAMEWORK OF QUALITY MANAGEMENT FOR HIGHER EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14835

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Feyza Şule GÜNGÖR Felsefenin Sonu Mu Yeni Bir Adımı Mı? Badiou’nun Heidegger Eleştirisine Dair Bir Değerlendirme, 413-430
Is It The End Of Philosophy Or A New Step? An Evaluation Regardıng Badiou's Critıcism Of Heidegger
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14842

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Egemen HANIMOĞLU THE ROLE OF COUNSELLING IN PREPARING UNDERGRADUATE STUDENTS TO UNDERTAKE POSTGRADUATE EDUCATION AT CUKUROVA UNIVERSITY, 431-450
THE ROLE OF COUNSELLING IN PREPARING UNDERGRADUATE STUDENTS TO UNDERTAKE POSTGRADUATE EDUCATION AT CUKUROVA UNIVERSITY
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14983

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Zeynep HATİPOĞLU - Gülbeniz AKDUMAN Bülent DEMİR İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINDAN DUYULAN MEMNUNİYETİN İŞE YABANCILAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE YÖNETİCİYE GÜVENİN ARACI ROLÜ, 451-476
THE SATISFACTION OF THE HUMAN RESOURCES PRACITES EFFECT ON WORK ALIENATION BY THE MEDIATING ROLE OF TRUST IN LEADERS
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14881

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

İsa IŞIK HAYÂLÎ DİVANI’NDA ŞAİRİN MECNÛN’LA REKABETİ BAĞLAMINDA ŞAİRİN VE MECNÛN’UN KONUMU, 477-492
THE POSITION OF THE POET AND MECNUN IN THE CONTEXT OF THE POET’S RIVALRY AGAINST MECNÛN IN HAYÂLÎ’S DIVAN
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15021

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Dilek KARAHOCA - Merve AKSÖZ AYGÜN KİŞİSEL AKILLI TEKNOLOJİLERİN SAĞLIK AMAÇLI KULLANIMLARININ KABÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ, 493-519
EVALUATING THE USE OF PERSONAL SMART TECHNOLOGIES FOR HEALTH PURPOSES
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14914

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Bilge KARAMEHMET Dijital Pazarlamada Nesnelerin İnterneti: Giyilebilir Teknolojiler, 521-537
Internet of Things in Digital Marketing: Wearable Technologies
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14997

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Şaban KARAYAĞIZ - Ertuğrul TAŞ Zeliha SUBAŞI HETEROSEKSÜEL TÜRK ERKEKLERİNDE DEMOGRAFİK FAKTÖRLER, CİNSEL KİMLİK VE CİNSEL İŞLEYİŞ, 539-551
DEMOGRAPHIC FACTORS, SEXUAL IDENTITY AND SEXUAL FUNCTIONING OF TURKISH HETEROSEXUAL MALES
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14814

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mustafa KAYA Plotinos'ta Südurla İnen Aşkla Yükselen Bir Gerçeklik Olarak Ruh, 553-579
The Soul as a Reality that descended with Emanation and Ascended with Love in Plotinos
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14966

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Safiye KESGİN Ailede, Okulda veya Birlikte Ahlâk Eğitimi-Ahlak Eğitiminde İşbirliğini Geliştirmenin Yolları, 581-598
Moral Education in the Family and School or Together - Ways to Develop Cooperation in Moral Education
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14870

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ünzüle KURT TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSAL GELİŞME, ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ, 599-614
THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN TURKISH ECONOMY
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14928

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hüseyin Fatih KÜÇÜKİBİŞ - Mehmet GÜL GÜREŞ HAKEMLERİNİN HAKEMLİK MESLEĞİNDEN DUYDUKLARI HAZ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 615-627
THE INVESTIGATION OF ZEST FOR REFEREES’ WORK AND LEVELS OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION OF WRESTLING REFEREES
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15074

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gözde MERT - Gül YILMAZ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİNDE MOTİVASYON ROLÜNÜN İNCELENMESİ, 629-650
THE INVESTIGATION OF MOTIVATION ROLE IN THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON THE PERFORMANCE OF FIVE STAR HOTELS
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15040

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Pınar OKAN GÖKTEN Muhasebenin Gelişim Döngüsü: Kuramsal ve Kurumsal Bakış Açısı, 651-668
Accounting’s Development Cycle: Theoretical and Institutional Perspective
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14868

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Serdar ORHAN - Ali Serdar YÜCEL Ercan GÜR Mustafa KARADAĞ SPOR MERKEZLERİNDE EGZERSİZ BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ, 669-678
INVESTIGATION OF THE EXERCISE DEPENDENCE IN SPORTS CENTERS
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14919

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Eser ÖRDEM - Ömer Gökhan ULUM Türkiye’de Eleştirel Pedagoji ve Katılımcı Yaklaşım : Hizmet Öncesi İngilizce Öğretmen Adaylarının Düşünceleri, 679-693
Critical Pedagogy and Participatory Approach in Turkey: Views of Pre-Service ELT Teachers
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14655

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mehmet Şükrü ÖZKAN ONTOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK BAĞLAMDA AGNOSTİSİZM PROBLEMİ, 695-716
AGNOSTISISM PROBLEM IN ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL CONTEXT
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14802

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Haydar PEKDOĞAN - Yusuf KÜÇÜKBAŞOL Kamu hizmetlerinde görevli personelin yenilikçi kişilik özellikleri ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki: Güvenlik hizmetlerinde görevli idari ve güvenlik personeli üzerine bir uygulama, 717-732
Relation between the innovative personality traits of the staff in public services and their turnover intention: An application on the administrative and security personnel in security services
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15076

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

İsmail SAFİ İSLAMOFOBİNİN TARİHSEL KÖKENLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, 733-744
THOUGHTS ON THE HISTORICAL ORIGINS AND THE REASONS OF THE ISLAMOFOBIA
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14815

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ümran ŞAHİN - Adil TÜRKOĞLU SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ, 745-768
DETERMINING THE INSERVICE TRAINING NEEDS OF THE CLASSROOM TEACHERS
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14993

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ahmet TEKİN ‘AVÂMİL-İ BİRGİVÎ İLE ‘AVÂMİL-İ HİLMİYYE’NİN MUKAYESESİ, 769-783
THE COMPARİSON BETWEEN AVAMİL-İ BİRGİVİ AND AVAMİL-İ HİLMİYYE
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14738

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Emre Esat TOPALOĞLU - Tuncay Turan TURABOĞLU FİNANSAL BAĞIMSIZLIK, MALİ ÖZERKLİK VE KARLILIK: BİST KİMYA, PETROL, PLASTİK ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 785-799
FINANCIAL INDEPENDENCE, AUTONOMY AND PROFITABILITY: A RESEARCH ON THE BORSA ISTANBUL CHEMICAL, PETROL, PLASTIC INDEX FIRMS
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14307

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Esef Hakan TOYTOK - Zeynep EREN Mahmut Onur GEZEN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV HAZIRLIK SÜRECİNDEKİ DESTEK AĞLARININ SOSYAL AĞ ANALİZİ, 801-825
SOCIAL NETWORK ANALYSIS OF SUPPORT NETWORKS OF 8th GRADE STUDENTS IN THE EXAM PREPERATION PROCESS
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14773

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nilüfer TUĞUT - Yılmaz DAŞLI Sağlık Profesyonellerinin Çocuk İstismarı ve İhmalini Tanılamada Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği, 827-839
Determining Health Professionals’ Knowledge Levels on Child Abuse and Neglect a Case of Turkey
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14922

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Meryem VURAL BATIK Algılanan Eş Desteği ve Evlilik Süresinin Evlilik Doyumu ile İlişkisinde Evlilikte Sorun Çözmenin Aracı Rolü, 841-854
Mediating Effect of Marital Problem Solving on the Relationship between Marital Satisfaction, Perceived Spousal Support and Marriage Duration
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15001

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Öznur YAŞAR TOPLUMSAL DEĞİŞME VE ANAOKULU İHTİYACI, 855-872
SOCIAL CHANGE AND THE NEED FOR NURSERY SCHOOLS
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14784

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Erhan YAYLAK Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Materyallerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, 873-897
Investigation of the Materials Prepared by Social Studies Teacher Candidates in Terms of Various Variables
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14692

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Devrim Vural YILMAZ HESQUAL-YÜKSEKÖĞRETİM HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ, 899-917
TURKISH VERSION OF HESQUAL-HIGHER EDUCATION SERVICE QUALITY SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14875

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Tarık YILMAZ - Selçuk KILIÇ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN BİR BİLİŞİM SİSTEMİ TASARIMI, 919-934
AN ACTION RESEARCH FOR IMPROVING THE PROCESS OF STUDENT ADMISSION TO POSTGRADUATE EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14985

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Tuğba YOLCU TÜRKİYE’DE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SÜRECİ İLE BİRLİKTE TEK BAŞINA İKTİDAR OLAN PARTİLERE YÖNELİK GENEL BİR DEĞERLENDİRME, 935-951
AN OVERALL EVALUATION OF PARTIES THAT COME INTO POWER ALONE ALONG WITH THE TRANSITION INTO MULTI-PARTY SYSTEM IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15061

Özet | Abstract | Tam Metin


Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.